GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

GRAFSON to studio graficzne w Rzeszowie.
Pracuję jako grafik komputerowy (freelancer).
Prowadzę studio graficzne GRAFSON od 2013 roku.
Projektuję druki, grafiki cyfrowe oraz video.
Obsługuję zdalnie klientów z krajów Unii Europejskiej!
GRAFSON is a graphic studio in Rzeszów.
I work as a computer graphic designer (freelancer).
I run the GRAFSON graphic studio since 2013.
I design prints, digital graphics and video.
I service clients from the European Union remotely!

  ikona / iconStrony internetowe
  i Web Design
  Websites
  and Web Design

  Potrzebujesz strony internetowej, sklepu lub pojedynczej grafiki do internetu? Tworzę rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb. Do you need a website, shop or single graphics for the internet? I create solutions tailored to specific needs.

  • Strony internetowe Websites

   Tworzę responsywne strony internetowe od podstaw z wykorzystaniem HTML, PHP, CSS, JavaScript. Witryny opieram również na systemie zarządzania treścią Wordpress. Poza kodowaniem / konfiguracją projektuję grafiki potrzebne do stworzenia strony. I create responsive websites from scratch using HTML, PHP, CSS, JavaScript. I also base the website on the content management system Wordpress. In addition to coding / configuration I design the graphics needed to create a website.

  • Sklepy internetowe Internet shops

   Tworzę responsywne sklepy internetowe oparte na oprogramowaniu PrestaShop. Poza konfiguracją projektuję grafiki potrzebne do stworzenia sklepu. I create responsive online stores based on PrestaShop software. In addition to the configuration, I design the graphics needed to create a store.

  • Web design Web Design

   Tworzę całe layouty witryn internetowych oraz pojedyncze grafiki do stron internetowych i mediów społecznościowych. Layouty projektuję według potrzeb, zarówno proste, intuicyjne, łatwe dla odbiorcy jak i niekonwencjonalne, oryginalne i wyróżniające się. I create entire layouts of websites and individual graphics for websites and social media. Layouts I design according to the needs, both simple, intuitive, easy for the recipient as well as unconventional, original and outstanding.

  • Aktualizacje stron Website Updates

   Twoja strona internetowa wymaga upgradu? Wprowadzam zmiany, dodaję nowe materiały, dbając przy tym o odpowiednią optymalizację i spujność wizerunku. Does your website need an upgrade? I make changes, add new materials, at the same time ensuring proper optimization and spayiness of the image.

  • UI design UI Design

   Chcesz aby po Twojej stronie lub aplikacji można było się sprawnie i intuicyjnie poruszać? Tworzę ikony, przyciski oraz inne elementy składające się na spójny interfejs użytkownika. Do you want to be able to move efficiently and intuitively on your side or application? I create icons, buttons and other elements that make up a consistent user interface.

  • Domeny i hosting Domain and Hosting

   W ramach tworzenia strony internetowej konfiguruję ustawienia domeny, serwera oraz e-maila. Jedyne co musisz zrobić to zdecydować się na jedną z dostępnych domen i wybrać adresy e-mail. As part of creating a website, I configure the domain, server and email settings. All you have to do is decide on one of the available domains and select e-mail addresses.

  ikona / iconProjektowanie graficzne
  i Druk
  Graphic Designs
  and Printing

  Tworzę projekty w oparciu o wytyczne i dostarczane materiały. Przedstawiam kompozycje na wizualizacjach. Po akceptacji zamawiam odpowiednią liczbę wydruków. I create projects based on guidelines and materials provided. I present compositions on visualizations. After approval, I am ordering the right number of prints.

  • Projektowanie graficzne Graphic Design

   Tworzę jedno lub wielostronicowe projekty dostosowane do stylistyki istniejących już materiałów a w przypadku nowych projektów kreuję projekt od zera, biorąc pod uwagę ewentualne wytyczne i sugestie. I create single or multi-page projects adapted to the style of existing materials, and in the case of new projects I create a project from scratch, taking into account possible guidelines and suggestions.

  • Obróbka obrazów Image Processing

   Zajmuję się edycją zdjęć od podstawowej polegającej na przesunięciu kilku suwaków do bardziej zaawansowanej takiej jak retusz czy fotomontaż, wymagającej stosowania wielu warstw, masek, filtrów oraz precyzyjnej selekcji modyfikowanych obszarów. I am involved in the editing of photos from the basic one consisting in moving several sliders to a more advanced one, such as retouching or photomontage, requiring the use of many layers, masks, filters and precise selection of modified areas.

  • Wycinanie grafiki Cutting Graphics

   Stosując różne techniki selekcji (ręczne, automatyczne i mieszane) wycinam potrzebne partie obrazu z jednolitego lub niejednolitego tła. Stosuję niedestrukcyjne techniki, dzięki czemu zawsze można poprawić selekcję. Using various selection techniques (manual, automatic and mixed), I cut the necessary parts of the image from a uniform or non-uniform background. I use non-destructive techniques, so you can always improve your selection.

  • Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

   Wielostronicowe dokumenty, serie publikacji, oraz wszelkie projekty wymagające spójności można opierać na jednolitej oprawie graficznej, czyli zespole powtarzających się elementów. Projektuję takie rozwiązania. Multi-page documents, series of publications, and any projects that require consistency can be based on a uniform graphic design, i.e. a set of repeating elements. I design such solutions.

  • Przygotowanie do druku Preparation for Printing

   Dla dobrych projektów pod względem stylistycznym, ale nieprzygotowanych pod względem technicznym – niegotowych do druku, przygotowałem usługę, dzięki której projekt można wysłać bezpośrednio do drukarni. For good projects in terms of stylistics, but not prepared in technical terms - not ready for printing, I prepared a service, thanks to which the project can be sent directly to the printing house.

  • Zamawianie wydruków Ordering Prints

   Masz gotowy projekt, ale nie wiesz jak dobrać rozmiar, gramaturę papieru, laminowanie, uszlachetnienia lub inne parametry? Skorzystaj z usługi zamawiania wydruków. Doradzę jakie wybrać parametry i załatwię formalności. You have a ready design, but you do not know how to choose size, paper weight, lamination, refining or other parameters? Use the print ordering service. I will advise you on which parameters to choose and I will take care of formalities.

  ikona / iconBranding
  i Ilustracja
  Branding
  and Illustration

  Wymyślam i rysuję zarówno proste, lecz uniwersalne kształty takie jak logo, ikonka, jak i złożone, skomplikowane ilustracje. Dobieram kolory i kroje pisma, które sprawdzają się przy wielu projektach. I invent and draw simple but universal shapes such as a logo, icon, as well as complex, complicated illustrations. I choose colors and typefaces that work well for many projects.

  • Logotypy Logotypes

   Tworzę logotypy zarówno na podstawie sugestii, gotowego pomysłu, jak i wymyślam je od początku. Logotyp, czyli znak (logo) plus napis (type) tworzę w grafice wektorowej, dzięki czemu można go dowolnie skalować i wykorzystywać w różnych projektach. I create logotypes both on the basis of suggestions, a ready idea, and I invent them from the beginning. The logotype, i.e. the sign (logo) plus the inscription (type), I create in vector graphics, thanks to which it can be freely scaled and used in various projects.

  • Księga znaku Brand Book

   Twoim wizerunkiem zajmuje się wiele osób / kilka firm a Ty chcesz zachować spójny wizerunek? Przygotuję dla Ciebie księgę znaku, w której pokażę i opiszę jakie zasady obowiązują podczas tworzenia materiałów. Your image is dealt with by many people / several companies and you want to maintain a consistent image? I will prepare a book of signs for you, in which I will show and describe what rules apply when creating materials.

  • Tożsamość firmy Company Identity

   Tworzę całe, mniejsze lub większe zestawy elementów, które identyfikują firmy / marki. Na taki zestaw mogą składać się, np. logotyp (może mieć kilka wersji), odpowiednio dobrane kolory (stosowane w druku i w internecie), kroje pisma (potocznie czcionki) oraz podstawowe materiały drukowane (wizytówki, papier firmowy, teczki). I create whole, smaller or larger sets of elements that identify companies / brands. Such a set may include, for example, a logotype (may have several versions), appropriately selected colors (used in print and online), typefaces (colloquially fonts) and basic printed materials (business cards, letterheads, folders).

  • Ikony Icons

   Tworzę ikony, czyli znaki, które można wykorzystać między innymi w celu wizualnego przedstawienia kategorii produktów, usług lub np. dyscyplin sportowych. Z uwagi na szerokie możliwości zastosowania ikony tworzę w formie wektorowej, statyczne lub animowane. I create icons, i.e. signs that can be used, among other things, to visually present categories of products, services or, for example, sports. Due to the wide range of applications, I create icons in a vector, static or animated form.

  • Ilustracje Illustrations

   Artystyczny smaczek w firmie, ciekawy motyw na koszulkę? Grafika wektorowa, rastrowa a może mieszana? Tworzę stylowe ilustrację dekoracyjne lub praktyczne, np. do instrukcji obsługi produktu lub przedstawienia jego możliwości i zalet. Artistic flavor in the company, interesting theme for a shirt? Vector graphics, raster or maybe mixed? I create a stylish decorative or practical illustration, for example to a product manual or to present its possibilities and advantages.

  • Infografiki Infographics

   Ikonki i wykresy, graficzne przekazanie informacji, liczb, danych, statystyk, wyników. W prosty sposóp przedstawiają kategorie, rozdziały, sekcje. To również elementy przyśpieszające i ułatwiające odbiór złożonych, skomplikowanych danych. Icons and graphs, graphic transfer of information, numbers, data, statistics, results. They present categories, chapters and sections in simple ways. These are also elements that accelerate and facilitate the reception of complex, complicated data.

  ikona / iconFotografia
  i Video
  Photography
  and Video

  Potrzebujesz wysokiej jakości zdjęć lub profesjonalnych nagrań? Realizuję projekty indoorowe, outdoorowe oraz backcountry, np. podczas rowerowych lub narciarskich wypraw. Do you need high-quality photos or professional recordings? I implement indoor, outdoor and backcountry projects, for example during cycling or ski trips.

  • Fotografia produktowa Product Photography

   Prowadzisz sklep internetowy, potrzebujesz zdjęć do katalogu produktów? Fotografuję małe produkty, mieszczące się w boxie 50x50x50 cm. Fotografuję na białym tle w boxie bezcieniowym. Do you run an online store, need photos for the product catalog? I photograph small products that fit in a 50x50x50 cm box. I photograph on a white background in a shadowless box.

  • Fotografia sportowa Sports Photography

   Z uwagi na to, że sam prowadzę sportowy tryb życia, chętnie fotografuję sportowców. Zatrudnij mnie! Zrobię fajne, profesjonalne i artystyczne fotki. Due to the fact that I myself lead a sports lifestyle, I gladly photograph athletes. Hire me! I'll do cool, professional and artistic photos.

  • Fotografia ekstremalna Extreme Photography

   Uprawiasz rowerowe sporty grawitacyjne (dirt, BMX, DH, freeride, enduro)? Robisz dobre tricki na skateboardzie, rolkach? Jesteś surferem (kite, wind)? W zimie zdobywasz linie poza trasą na nartach lub desce? Wspinasz się w skałkach? Zdobywasz szczyty górskie? Chcesz to profesjonalnie udokumentować? Zatrudnij mnie! Do you do biking gravity sports (dirt, BMX, DH, freeride, enduro)? Are you doing good skateboarding, rollerblading? Are you surfer (kite, wind)? In winter, do you get off-piste skiing or snowboarding? Are you climbing in the rocks? Do you get mountain peaks? Do you want to professionally document it? Hire me!

  • Video firmowe Corporate Video

   Chcesz pokazać swoją firmę, zaprezentować fajne biuro, nowoczesny proces produkcyjny? Chcesz opowiedzieć o swojej działalności, pokazać swoich pracowników? Nakręcę ciekawe ujęcia z Twojego miejsca i zmontuję z tego przyjemny, krótki film na Twoją stronę firmową. Do you want to show your company, present a cool office, a modern production process? Do you want to talk about your business, show your employees? I will shoot interesting shots from your place and put together a nice, short movie on your company page.

  • Video z wyjazdów sportowych Video from Sports Trips

   Organizujesz wyjazdy sportowe dla dorosłych lub dzieci? Szykujesz obóz, półkolonie, a może weekendowy wyjazd narciarski, wycieczkę rowerową? Nagrywam video z wycieczek i wyjazdów sportowych, z najciekawszych ujęć montuję krótkie relacje video. Are you organizing sports trips for adults or children? Are you preparing a camp, a half-camp, or maybe a weekend ski trip, a bike trip? I record video from trips and sports trips, from the most interesting shots I mount short video reports.

  • Video z wypraw ekstremalnych Video from Extreme Expeditions

   Potrzebujesz operatora video, który będzie sprawnie dokumentował Twoje przygotowania, przygody i osiągnięcia? Nagrywam video z podróży i sportowych wypraw ekstremalnych, z najciekawszego materiału montuję relacje video. Do you need a video operator that will efficiently document your preparations, adventures and achievements? I record video from trips and extreme sport trips, and from the most interesting material I mount video relations.

  ikona / iconAnimacja
  i Motion design
  Animation
  and Motion Design

  Chcesz, aby Twoje wideo nie było surowe? Tworzę zarówno pojedyncze elementy takie jak intro, jak i całą oprawę graficzną, przydatną np. podczas realizacji serii nagrań. Do you want your video not to be raw? I create both individual elements such as intro and the entire graphic design, useful for example, during the implementation of a series of recordings.

  • Czołówki filmowe Intros for Video

   Tworzę animowane czołówki do filmów. Czołówka może pokazywać ładnie wyglądające teksty (tytuł filmu, twórców filmu) oraz inną ruchomą grafikę nawiązaującą do reszty produkcji. I create animated film leaders. The lead can show nice-looking texts (the title of the film, the creators of the film) and other moving graphics referring to the rest of the production.

  • Napisy końcowe Closing Credits

   Animowana typograficzna prezentacja osób które miały wkład przy powstawaniu filmu. Może być urozmaicona o dodatkowe grafiki. Animated typographic presentation of people who contributed to the creation of the film. It can be varied with additional graphics.

  • Filmy produktowe Product Videos

   To dobry sposób na prezentację produktu, pokazanie jego zalet i możliwości. Element coraz częściej wzbogacający opis i zdjęcia produktu na stronach sklepów internetowych. It is a good way to present the product, show its advantages and possibilities. An element that is increasingly enriching the description and photos of the product on the websites of online stores.

  • Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

   To kilka lub kilkanaście elementów, które stale wzbogacają serię nagrań lub transmisje telewizyjne. Tworzę animowaną grafikę do pojedynczych produkcji oraz do całych serii nagrań. These are a few or a dozen elements that constantly enrich the series of recordings or television broadcasts. I create animated graphics for individual productions and whole series of recordings.

  • Motion design video Motion Design Video

   Tworzę animacje, które w przystepny sposób np. przedstawiają działanie aplikacji, tłumaczą jak korzystać z serwisu internetowego, jak załatwić sprawę w banku, urzędzie, jak złożyć z części produkt lub jak go wyregulować, skalibrować. I create animations that in an appropriate way, for example, present the operation of the application, explain how to use the website, how to settle the matter in a bank, office, how to fold a product or how to adjust it, calibrate.

  • Animacja 3D 3D Animation

   Tworzę proste animacje w 3D na potrzeby video. Mogą to być np. animowane logo lub wizualizacja prostego przedmiotu. I create simple animations in 3D for video purposes. These can be, for example, animated logos or visualization of a simple object.

  ikona / iconMontaż
  i Postprodukcja
  Editing
  and Post-production

  Masz nagrania, które można zamienić w ciekawy edit? Montuję video do muzyki i podkładów lektorskich. Na etapie postprodukcji dodaję efekty przyciągające wymagających odbiorców. Do you have recordings that can be turned into an interesting edit? I mount video to music and voice-over backgrounds. At the post-production stage, I add effects that attract demanding recipients.

  • Montaż teledysków Music Videos Editing

   Montuję krótkie wideoklipy z dostarczonych ujęć. Filmy montuję na podstawie scenariusza, scenografu lub według własnego uznania. Gatunki muzyczne: rapcore, rock, rap, hardcore, metal, dub. I mount short video clips from the supplied shots. I mount films based on a script, scenographer or at my own discretion. Musical genres: rapcore, rock, rap, hardcore, metal, dub.

  • Montaż krótkich filmów Short Films Editing

   Na zamówienie montuję krótkie filmy z dostarczonych materiałów. Filmy montuję na podstawie scenariusza, scenografa lub według własnego pomysłu. On request I mount short films from the supplied materials. I mount films based on a script, scenographer or according to my own idea.

  • Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

   Tworzę zwiastuny do gotowych pełnometrażowych filmów, czyli bardzo krótkie filmy zmontowane w taki sposób, aby zachęcić widza do oglądnięcia pełnej produkcji. I create trailers for ready-made full-length movies, which are very short films assembled in such a way as to encourage the viewer to see full production.

  • Korekta kolorystyczna Color Correction

   Dopracowywuje, ujednolicam balans bieli, jasność, kontrast, nasycenie barw ujęć. Całości daję również wiążący charakter. It improves, balances the white balance, brightness, contrast, and the saturation of the shots. The whole also gives a binding character.

  • Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

   Modyfikuję filmy tak aby przejścia, kluczowe momenty oraz inne znaczące momenty pojawiają się w zgraniu z podkładem dźwiękowym. I am modifying films so that transitions, key moments and other significant moments appear in a sound with the soundtrack.

  • Efekty wizualne Visual Effects

   Dodaję efekty, tworzące specyficzny klimat i jednocześnie podnoszące walory estetyczne filmu. Efekty mogą być zastosowane do całej produkcji lub tylko do niekturych fragmentów. I add effects that create a specific atmosphere and at the same time enhance the aesthetic value of the film. The effects can be applied to all production or only to some fragments.

  ikona / icon Strony internetowe i Web design Websites and Web Design

  Strona internetowa – Statekpowietrze Website – Statekpowietrze

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Zorro-RUN Website – Zorro-RUN

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Ilustracje, Grafiki
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Illustrations, Graphics

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie Website – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Przedszkole 58 w Gdańsku Website – Przedszkole 58 w Gdańsku

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Website Updates

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – MAGIC HORSE Website – MAGIC HORSE

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – thérapeutic Website – thérapeutic

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Akademia Sportu MK Website – Akademia Sportu MK

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, UI design, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, UI Design, Website Updates

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ikony, Ilustracje, Fotografia sportowa, Video z wyjazdów sportowych, Czołówki filmowe, Napisy końcowe
  Additionally:
  Logotype, Company identity, Icons, Illustrations, Sports Photography, Video from Sports Trips, Intros for Video, Closing Credits

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – T-SHIRT-DECORATION Website – T-SHIRT-DECORATION

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Infografiki
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Infographics

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Fotografia produktowa
  Additionally:
  Logotype, Company identity, Illustrations, Product Photography

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – ALPAX Website – ALPAX

  Zakres prac:
  Responsywny Web Design, Kodowanie strony, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Website Updates

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Montaż krótkich filmów, Oprawa graficzna video
  Additionally:
  Logotype, Company Identity, Illustrations, Short Films Editing, Graphic Design for Video

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – PUB ORZECH Website – PUB ORZECH

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Dodatkowo:
  Ilustracje
  Additionally:
  Illustrations

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – zeneko Website – zeneko

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Ikony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Icons

  Dodatkowo:
  Animacja 3D
  Additionally:
  3D Animation

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – WAYFINDING Website – WAYFINDING

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Projektowanie graficzne i Druk Graphic Designs and Printing

  Karta – Strzechówka Card – Strzechówka

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Karta win – CEZAR Wine List – CEZAR

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Ulotka i plakat – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA Wine List – La Rossa

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Logotyp
  Additionally:
  Logotype

  ilustracja / illustration

  Karta win – RESTAURACJA ŻURAW Wine Card – RESTAURACJA ŻURAW

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Broszura – Raport FindFit Booklet – Raport FindFit

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Oprawa graficzna publikacji, Ikony, Infografiki
  Scope of Work:
  Graphic Design, Graphic Design of the Publication, Icons, Infographics

  ilustracja / illustration

  Karta win – RESTAURACJA PRZY BRAMIE Wine Card – RESTAURACJA PRZY BRAMIE

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Karta win – Manufaktura Smaku Wine Card – Manufaktura Smaku

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Karta win – cafe muzeum Wine Card – cafe muzeum

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Karta win – Maria Antonina Wine Card – Maria Antonina

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Plakat – Tomasz Pietrasiewicz – Obóz rowerowo-kajakowy 2018 Poster – Tomasz Pietrasiewicz Obóz rowerowo-kajakowy 2018

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Plakat – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowo-pływacka lato 2017 Poster – Akademia Sportu MK Półkolonia tenisowo-pływacka lato 2017

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Plakat – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowa zima 2017 Poster – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowa zima 2017

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  ikona / icon Branding i Ilustracja Branding and Illustration

  Branding – Centrum Jezyka Rosyjskiego

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity, Business Card

  ilustracja / illustration

  Branding – CINNAMON GARDEN

  Zakres prac:
  Logotyp, Księga znaku
  Scope of Work:
  Logotype, Brand Book

  ilustracja / illustration

  Branding – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  ilustracja / illustration

  Branding – PRO dentica

  Zakres prac:
  Lifting logotypu
  Scope of Work:
  Logo Lifting

  ilustracja / illustration

  Branding – TARMED

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity, Business Card

  Dodatkowo:
  Projekt oznakowania miejsca
  Additionally:
  Place marking design

  ilustracja / illustration

  Branding – PRODAN STUDIO

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  ilustracja / illustration

  Branding – MAGIC HORSE

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  ilustracja / illustration

  Ilustracja – Just stay high Illustration – Just stay high

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Ilustracja – CROSS SKULL Illustration – CROSS SKULL

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Ilustracja – SKI NOW WORK LATER Illustration – SKI NOW WORK LATER

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  Dodatkowo:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Additionally:
  Photo, Basic Processing

  ilustracja / illustration

  ikona / icon Fotografia i Video Photography and Video

  Zdjęcia – PRZEMYŚL Photos – PRZEMYŚL

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – KLUSZKOWCE Photos – KLUSZKOWCE

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – JASTARNIA Photos – JASTARNIA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – GILI AIR Photos – GILI AIR

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – USTKA Photos – USTKA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – HARENDA Photos – HARENDA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – BALI Photos – BALI

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – JASNA CHOPOK Photos – JASNA CHOPOK

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – GDYNIA Photos – GDYNIA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – LES SYBELLES Photos – LES SYBELLES

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  ikona / icon Animacja i Motion design Animation and Motion Design

  Intro – Akademia Sportu MK

  Zakres prac:
  Animacja intro
  Scope of Work:
  Intro Animation

  Dodatkowo:
  Logotyp, Fotografia
  Additionally:
  Logotype, Photography

  ilustracja / illustration

  Intro – Akademia Sportu MK – CZAS NA TRENING

  Zakres prac:
  Animacja intro
  Scope of Work:
  Intro Animation

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Oprawa graficzna video – Moja Figura Graphic Design for Video – Moja Figura

  Zakres prac:
  Oprawa graficzna video (Intro, Outro)
  Scope of Work:
  Graphic Design for Video (Intro, Outro)

  ilustracja / illustration

  Oprawa graficzna video – Moja Figura – OKO w OKO Graphic Design for Video – Moja Figura – OKO w OKO

  Zakres prac:
  Oprawa graficzna video (Intro, Jingiel)
  Scope of Work:
  Graphic Design for Video (Intro, Jingle)

  ilustracja / illustration

  Spot reklamowy – Moja Figura Advertising Spot – Moja Figura

  Zakres prac:
  Motion design video
  Scope of Work:
  Motion Design Video

  ilustracja / illustration

  ikona / icon Montaż i Postprodukcja Editing and Post-production

  Relacja video – Małopolska Joy Ride Festiwal 2019 – Sobota (Fly Bag, Whip Contest) – Kluszkowce Video Report – Małopolska Joy Ride Festiwal 2019 – Sobota (Fly Bag, Whip Contest) – Kluszkowce

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  ilustracja / illustration

  Relacja video – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  ilustracja / illustration

  Relacja video – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  ilustracja / illustration

  Film reklamowy – ALPAX Advertising Film – ALPAX

  Zakres prac:
  Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Edit and Post Production

  ikona / icon
  ilustracja / illustration

  ikona / icon Strony internetowe i Web design Websites and Web Design

  Strony internetowe Websites

  Stworzenie responsywnej strony wraz z optymalizacją (kodowanie, konfiguracja, web design, wizytówka Google) Creation of a responsive website along with optimization (coding, configuration, web design, Google business card)

  3500 zł

  Sklepy internetowe Internet shops

  Stworzenie responsywnego sklepu wraz z grafiką (kodowanie, konfiguracja, web design, wizytówka Google, w cenie 20 produktów) Creation of a responsive store with graphics (coding, configuration, web design, Google business card, for 20 products)

  12000 zł

  Web design Web Design

  Stworzenie layoutu strony internetowej / Stworzenie pojedynczego projektu graficznegoCreating a website layout / Creating a single graphic design

  1000 zł / 200 zł

  Aktualizacje stron Website Updates

  Typowa aktualizacja – dodanie paru grafik, modyfikacja tekstów Typical Update - Adding Some Graphics, Text Modification

  100 zł

  UI design UI Design

  Tworzenie oryginalnych ikon i przycisków Creating Original Icons and Buttons

  500 zł

  Domeny i hosting Domain and Hosting

  Domena i hosting na rok (pierwszy rok gratis*) Domain and Hosting for a Year (First Year free*)

  190 zł

  ikona / icon Projektowanie graficzne i Druk Graphic Designs and Printing

  Projekt graficzny Graphic Design

  Tworzenie projektu graficznego (Plakat, Ulotka, Karta win, Karta menu, Baner, Zaproszenie, Pocztówka) Creating a Graphic Design (Poster, Leaflet, Wine list, Menu card, Banner, Invitation, Postcard)

  200 zł

  Obróbka obrazów Image Processing

  Modyfikowanie obrazów i zdjęć, np. w celu poprawy jakośći, rozmycia tła Modify Images and Photos, e.g. to Improve Quality, Blur Background

  100 zł

  Wycinanie grafiki Cutting Graphics

  Precyzyjne wycinanie elementów z obrazu, zdjęcia Precise Cutting of Elements from the Image, Photos

  100 zł

  Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

  Tworzenie layoutów graficznych książek, katalogów Creating Graphic Layouts of Books, Catalogs

  300 zł

  Przygotowanie do druku Preparation for Printing

  Przygotowanie projektu pod druk, dostarczenie do firmy poligraficznej Preparation of the Project for Printing, Delivery to the Printing Company

  100 zł

  Zamawianie wydruków Ordering Prints

  Zamawianie wydruków z dostawą pod podany adres Ordering Prints with Delivery to Provided Address

  0* zł

  ikona / icon Branding i Ilustracja Branding and Illustration

  Logotypy Logotypes

  Projektowanie, wektoryzacja i dobór kolorów Designing, Vectorization and Color Selection

  300 zł

  Księga znaku Brand Book

  Tworzenie dokumentu wyjaśniającego tożsamość i standardy marki Creating Document that Explains the Brand’s Identity and Standards

  500 zł

  Tożsamość firmy Company Identity

  Tworzenie podstawowych materiałów firmowych (Wizytówka, Teczka, Koperta, Papier firmowy) Creating Basic Company Materials (Business Card, Folder, Envelope, Letterhead)

  500 zł

  Ikony Icons

  Tworzenie ikon przedstawiających, np. rodzaje produktów Creating Icons Showing, e.g. Product Types

  100 zł

  Ilustracje Illustrations

  Tworzenie ilustracji wektorowych i rastrowych Creating Vector and Raster Illustrations

  400 zł

  Infografiki Infographics

  Wizualne reprezentacje informacji, danych lub wiedzy Visual Representations of Information, Data or Knowledge

  400 zł

  ikona / icon Fotografia i Video Photography and Video

  Fotografia produktowa Product Photography

  Packshot 10 zdjęć produktowych na jednolitym tle Packshot of 10 Product Images on a Solid Background

  300 zł

  Fotografia sportowa Sports Photography

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus obróbka zdjęć 1 Shooting Day (6 Hours) plus Photo Processing

  900** zł

  Fotografia ekstremalna Extreme Photography

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus obróbka zdjęć 1 Shooting Day (6 Hours) Plus Photo Processing

  1200** zł

  Video firmowe Corporate Video

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus montaż i postprodukcja 1 Shooting Day (6 Hours) plus Editing and Post-production

  1800** zł

  Video z wyjazdów sportowych Video from Sports Trips

  2 dni zdjęciowe (2 x 6 godzin) plus montaż i postprodukcja 2 Shooting Days (2 x 6 Hours) plus Editing and Post-production

  2100** zł

  Video z wypraw ekstremalnych Video from Extreme Expeditions

  2 dni zdjęciowe (2 x 6 godzin) plus montaż i postprodukcja 2 Shooting Days (2 x 6 Hours) plus Editing and Post-production

  2300** zł

  ikona / icon Animacja i Motion design Animation and Motion Design

  Czołówki filmowe Intros for Video

  Tworzenie krótkiego klipu rozpoczynającego film Create a Short Clip that Starts the Movie

  600 zł

  Napisy końcowe Closing Credits

  Tworzenie napisów kończących film Creating Credits Ending the Movie

  300 zł

  Filmy produktowe Product Videos

  3 godziny zdjęciowe plus montaż, animacja i postprodukcja 3 Hours of Shooting plus Editing, Animation and Post-production

  2400** zł

  Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

  Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

  900 zł

  Motion design video Motion Design Video

  Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

  600 zł

  Animacja 3D 3D Animation

  Modelowanie, animacja, kompozycja i renderowanie przedmiotów Modeling, Animation, Composition and Rendering of Objects

  900 zł

  ikona / icon Montaż i Postprodukcja Editing and Post-production

  Montaż teledysków Music Videos Editing

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus montaż, synchronizacja i postprodukcja 1 Shooting Day (6 Hours) plus Editing, Synchronization and Post-production

  2100** zł

  Montaż krótkich filmów Short Films Editing

  Montaż dostarczonych materiałów video Edit of of Delivered Video Materials

  1500 zł

  Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

  Montaż video i audio Video and Audio Editing

  3000 zł

  Korekta kolorystyczna Color Correction

  Korekta 3-minutowego filmu Correction of a 3-minute Film

  600 zł

  Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

  Synchronizacja 3-minutowego filmu Synchronization of a 3-minute Film

  900 zł

  Efekty wizualne Visual Effects

  Efekty w 3-minutowym filmie Effects in a 3-minute Film

  300 zł

  * Dotyczy projektów wykonanych przez firmę GRAFSON. * Applies to projects made by GRAFSON.

  ** Cena nie zawiera kosztów dojazdu. ** The price does not include travel costs.


  Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


  Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2019, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2019, net prices.

  Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

  Kontakt Contact

  GRAFSON – studio graficzne w Rzeszowie zaprasza!
  Doradzę w kwestii wyboru usług, przygotuję wycenę projektu.
  Zapraszam zarówno firmy mające okazyjne zlecenia,
  jak i te potrzebujące stałego wsparcia graficznego.
  GRAFSON – graphic studio in Rzeszów invites you!
  I will advise on the choice of services, I will prepare a project quote.
  I invite companies with occasional orders
  as well as those that need permanent graphic support.

  Grafik komputerowy Kamil Kowski na Behance. Graphic designer Kamil Kowski at Behance. Behance Portfolio

  Dane kontaktowe: Contact details:

  T: +48 600 057 725

  E: studio@grafson.eu

  Godziny pracy: Work hours:

  Dni robocze, 9-17 Working days, 9-17

  Dane firmy: Company's data:

  GRAFSON Kamil Kowski
  Prymasa 1000-lecia 9/69
  35-511 Rzeszów
  NIP/VAT-EU: PL6020071609

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
  SWIFT: BPKOPLPW

  © 2013-2019 GRAFSON – studio graficzne, grafik komputerowy Rzeszów (freelancer) | Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. © 2013-2019 GRAFSON – graphic studio, graphic designer Rzeszów (freelancer) | This site uses cookies in accordance with the settings of your web browser.