GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne
arrow down

Studio graficzne w Rzeszowie (Grafik komputerowy, Freelancer, Projekty graficzne)
(Ilustrator, Fotograf, Filmowiec, Projektant stron internetowych, Webmaster)

Chęć ulepszania świata i dążenia do perfekcji to główne motory napędzające Studio graficzne GRAFSON.
Ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań towarzyszą mi stale podczas pracy.
Wierzę, że wygląd przekłada się na użyteczność.
Tworzę grafikę!
Graphic studio in Rzeszów (Computer Graphic, Freelancer, Graphic projects)
(Illustrator, Photographer, Filmmaker, Web Designer, Webmaster)

The desire to improve the world and strive for perfection are the main driving forces behind the GRAFSON.
The constant search for new and better solutions accompanies me constantly during my work.
I believe appearance translates into usability.
I create graphics!

  ikona / iconStrony internetowe
  i Web Design
  Websites
  and Web Design

  Strony internetowe, sklepy, konfiguracje oraz pojedynczej grafiki do internetu. Rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb. Websites, shops, configurations and single graphics for the internet. Solutions tailored to specific needs.

  • Strony internetowe Websites

   W pełni responsywne strony internetowe tworzone od podstaw z wykorzystaniem HTML, PHP, CSS, JavaScript. Czysty, lekki kod! Również z systemami zarządzania treścią: Wordpress, Craft. Grafiki potrzebne do stworzenia strony. Fully responsive websites created from scratch using HTML, PHP, CSS, JavaScript. Clean, lightweight code! Also with content management systems: Wordpress, Craft. Graphics needed to create the website.

  • Sklepy internetowe Internet shops

   Sklepy internetowe oparte na oprogramowaniu PrestaShop. Konfiguracja, grafiki potrzebne do stworzenia sklepu. Moduły rozszerzające standardowe możliwości. W pełni dostosowany szablon. Online stores based on PrestaShop software. Configuration, graphics needed to create a store. Modules that extend standard capabilities. Fully customizable template.

  • Web design Web Design

   Pojedyncze grafiki na strony internetowe i media społecznościowe. (tła, banery – Facebook, Instagram) Single graphics for websites and social media. (backgrounds, banners – Facebook, Instagram)

  • Mailing Mailing

   Mailing w graficznej formie informujący, np. o postępie zamówienia, akcji promocyjnej itp. Mailing in a graphic form informing, for example, about the progress of the order, promotional campaign, etc.

  • Animacje SVG i CSS SVG and CSS animations

   Animowane ikony, ilustracje, diagramy, wykresy i inne grafiki umieszczane na stronie lub w mailingu. Animated icons, illustrations, diagrams, charts and other graphics placed on the website or in mailing.

  • Domeny i hosting Domain and Hosting

   Konfiguracja domeny, serwera oraz e-maila. Configuration of the domain, server and e-mail.

  ikona / iconProjektowanie graficzne
  i Druk
  Graphic Designs
  and Printing

  Projekty na podstawie wytycznych i dostarczonych materiałów, Projekty kreatywne, Kompozycje przedstawiane na wizualizacjach, Organizacja druku i cięcia. Projects based on guidelines and provided materials, Creative projects, Compositions presented on visualizations, Organization of printing and cutting.

  • Projektowanie graficzne Graphic Design

   Jedno lub wielostronicowe projekty dostosowane do stylistyki istniejących już materiałów, Projekty kreatywne. One-page or multi-page projects adapted to the style of existing materials, Creative projects.

  • Obróbka obrazów Image Processing

   Edycja zdjęć od podstawowej polegającej na przesunięciu kilku suwaków do bardziej zaawansowanej takiej jak retusz czy fotomontaż, wymagającej stosowania wielu warstw, masek, filtrów oraz precyzyjnej selekcji modyfikowanych obszarów. Editing photos from basic consisting in moving a few sliders to more advanced, such as retouching or photomontage, requiring the use of multiple layers, masks, filters and precise selection of modified areas.

  • Wycinanie grafiki Cutting Graphics

   Wycinanie potrzebnych partii obrazu przy zastosowaniu różnych technik selekcji (ręczne, automatyczne i mieszane) Wycinanie z jednolitego lub niejednolitego tła. Niedestrukcyjne techniki, dzięki którym zawsze można zmodyfikować selekcję. Cutting out the necessary parts of an image using various selection techniques (manual, automatic and mixed). Cutting out from a uniform or non-uniform background. Non-destructive techniques so that selection can always be modified.

  • Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

   Oprawa graficzna wielostronicowych dokumentów, serii publikacji, oraz wszelkich projektów wymagających spójności. The graphic design of multi-page documents, series of publications, and any projects requiring consistency.

  • Przygotowanie do druku Preparation for Printing

   Dodawanie spadów, zmiana przestrzeni barwnej, zapisywanie plików w formatach i według wytycznych wymaganych przez drukarnie. Adding bleeds, changing the color space, saving files in formats and according to the guidelines required by printing houses.

  • Zamawianie wydruków Ordering Prints

   Dobór rozmiaru, gramatury papieru, laminowania, uszlachetnienia i innych potrzebnych parametrów. Zamówienie pod konkretny adres. Selection of size, paper weight, lamination, finishing and other necessary parameters. Order to a specific address.

  ikona / iconBranding
  i Ilustracja
  Branding
  and Illustration

  Proste, uniwersalne kształty takie jak logo, ikona oraz złożone, bardziej skomplikowane: ilustracje, diagramy, infografiki. Dobieram kolory i zestawy krojów pisma (czcionki), które sprawdzają się nie tylko przy jednorazowym projekcie. Simple, universal shapes such as logos, icons, and complex, more complicated ones: illustrations, diagrams, infographics. I choose colors and sets of typefaces (fonts) that work well not only for a one-time project.

  • Logotypy Logotypes

   Logotypy na podstawie sugestii, gotowego pomysłu lub kreatywne kompozycje. Logotyp, czyli znak (logo) plus napis (type) w grafice wektorowej, dzięki czemu można go dowolnie skalować i wykorzystywać w różnych projektach. Logos based on suggestions, ready ideas or creative compositions. Logotype, i.e. a sign (logo) plus an inscription (type) in vector graphics, thanks to which it can be freely scaled and used in various projects.

  • Księga znaku Brand Book

   Spójny wizerunek dzięki wytycznym używania logo, krojów pisma (czcionek), odstępów oraz kolorystyki w czasie tworzenia materiałów. Consistent image thanks to the guidelines for using logos, typefaces (fonts), spacing and colors when creating materials.

  • Tożsamość firmy Company Identity

   Logotyp (może mieć kilka wersji), odpowiednio dobrane kolory (stosowane w druku i w internecie), kroje pisma (czcionki) oraz podstawowe materiały drukowane (wizytówka, papier firmowy, teczka). Logotype (may have several versions), properly selected colors (used in print and on the Internet), typefaces (fonts) and basic printed materials (business card, letterhead, folder).

  • Ikony Icons

   Ikony, czyli znaki, które można wykorzystać między innymi w celu wizualnego przedstawienia kategorii produktów, usług lub np. dyscyplin sportowych, obszarów działalności firmy. Icons, i.e. signs that can be used, among others, to visually present the categories of products, services or, for example, sports disciplines, areas of the company's activity.

  • Ilustracje Illustrations

   Ilustracje dekoracyjne, np. na plakat lub tło strony internetowej, lub praktyczne, np. do instrukcji obsługi, montażu produktu. Decorative illustrations, e.g. for a poster or background of a website, or practical, e.g. for a user manual, product assembly.

  • Infografiki Infographics

   Infografiki, diagramy do prezentacji, instrukcji, katalogów... Infographics, diagrams for presentations, manuals, catalogs ...

  ikona / iconFotografia
  i Video
  Photography
  and Video

  Zdjęcia firmowe, relacje z wypraw, wyjazdów. Company photos, reports from expeditions, trips.

  • Fotografia produktowa Product Photography

   Małe produkty, mieszczące się w boksie 50 × 50 × 50 cm. Fotografie na białym tle. Small products that fit in a 50 × 50 × 50 cm box. Photos on a white background.

  • Fotografia sportowa Sports Photography

   Zdjęcia z sesji treningowych, wypraw oraz wyjazdów. Photos from training sessions, expeditions and trips.

  • Fotografia ekstremalna Extreme Photography

   Zdjęcia w trudnych warunkach terenowych (wyjazdy i wyprawy – rowerowe oraz narciarskie – enduro, freeride, ski touring, backcountry). Photos in difficult terrain conditions (trips and expeditions - cycling and skiing - enduro, freeride, ski touring, backcountry).

  • Video firmowe Corporate Video

   Film przedstawiający miejsce oraz główne obszary działalności firmy. A video showing the place and main areas of the company's activity.

  • Video z wyjazdów sportowych Video from Sports Trips

   Relacje video z wyjazdów oraz obozów sportowych. Video reports from trips and sports camps.

  • Video z wypraw ekstremalnych Video from Extreme Expeditions

   Ujęcia wideo w trudnych warunkach terenowych (wyjazdy i wyprawy – rowerowe oraz narciarskie – enduro, freeride, ski touring, backcountry). Video shots in difficult terrain conditions (trips and expeditions - cycling and skiing - enduro, freeride, ski touring, backcountry).

  ikona / iconAnimacja
  i Motion design
  Animation
  and Motion Design

  Intro, Outro, Animowane grafiki, Motion design video. Intro, Outro, Animated graphics, Motion design video.

  • Czołówki filmowe Intros for Video

   Animowane czołówki do filmów. Animacje logo. Animated opening credits for films. Logo animations.

  • Napisy końcowe Closing Credits

   Niestandardowe napisy kończące film. Custom movie end credits.

  • Animacje produktowe Product animations

   Krótkie animacje przedstawiające produkt lub usługę. Short animations showing the product or service.

  • Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

   Kilka animowanych elementów graficznych, które stale wzbogacają serię nagrań lub transmisje telewizyjne. Several animated graphics that constantly enrich a series of recordings or TV broadcasts.

  • Motion design video Motion Design Video

   Animacja, która w przystępny sposób przedstawia działanie i zalety aplikacji, produktu, serwisu internetowego, firmy. Może to być również szybka instrukcja obsługi lub montażu. Animation that presents the operation and advantages of an application, product, website or company in an accessible way. It can also be a quick operating or assembly manual.

  • Animacja 3D 3D Animation

   Modelowanie i animowanie elementów graficznych w technice 3D (na potrzeby wideo). Modeling and animating graphic elements in 3D (for video purposes).

  ikona / iconMontaż
  i Postprodukcja
  Editing
  and Post-production

  Tworzenie nagrań wideo z podkładem muzycznym i lektorskim. Creating video recordings with music and voice-over.

  • Montaż teledysków Music Videos Editing

   Montaż dostarczonych materiałów pod podkład muzyczny. Edit of the supplied materials for background music.

  • Montaż krótkich filmów Short Films Editing

   Montaż krótkich filmów według scenariusza. Editing of short films according to the script.

  • Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

   Krótkie wideo zachęcające do oglądnięcia pełnej produkcji. A short video encouraging you to watch the full production.

  • Korekta kolorystyczna Color Correction

   Ujednolicenie wyglądu różnych ujęć. Unify the look of different shots.

  • Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

   Synchronizacja z muzyką wstępnie zmontowanego materiału wideo. Sync pre-edited video with music.

  • Efekty wizualne Visual Effects

   Efekty, tworzące specyficzny klimat i jednocześnie podnoszące walory estetyczne filmu. Efekty mogą być zastosowane do całej produkcji lub tylko do niektórych fragmentów. Effects that create a specific atmosphere and at the same time increase the aesthetic value of the film. Effects can be applied to the entire production or only to certain fragments.

  Portfolio Portfolio

  Przykładowe projekty Sample projects

  ikona / icon Strony internetowe i Web design Websites and Web Design

  Strona internetowa – Statekpowietrze Website – Statekpowietrze

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Zorro-RUN Website – Zorro-RUN

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Ilustracje, Grafiki
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Illustrations, Graphics

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie Website – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Przedszkole 58 w Gdańsku Website – Przedszkole 58 w Gdańsku

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Website Updates

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – MAGIC HORSE Website – MAGIC HORSE

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – thérapeutic Website – thérapeutic

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – Akademia Sportu MK Website – Akademia Sportu MK

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, UI design, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, UI Design, Website Updates

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ikony, Ilustracje, Fotografia sportowa, Video z wyjazdów sportowych, Czołówki filmowe, Napisy końcowe
  Additionally:
  Logotype, Company identity, Icons, Illustrations, Sports Photography, Video from Sports Trips, Intros for Video, Closing Credits

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – T-SHIRT-DECORATION Website – T-SHIRT-DECORATION

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Infografiki
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Infographics

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Fotografia produktowa
  Additionally:
  Logotype, Company identity, Illustrations, Product Photography

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – ALPAX Website – ALPAX

  Zakres prac:
  Responsywny Web Design, Kodowanie strony, Ikony, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Icons, Website Updates

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Montaż krótkich filmów, Oprawa graficzna video
  Additionally:
  Logotype, Company Identity, Illustrations, Short Films Editing, Graphic Design for Video

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – PUB ORZECH Website – PUB ORZECH

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Dodatkowo:
  Ilustracje
  Additionally:
  Illustrations

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – zeneko Website – zeneko

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Ikony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Icons

  Dodatkowo:
  Animacja 3D
  Additionally:
  3D Animation

  ilustracja / illustration

  Strona internetowa – WAYFINDING Website – WAYFINDING

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  ilustracja / illustration

  Projektowanie graficzne i Druk Graphic Designs and Printing

  Karta – Strzechówka Card – Strzechówka

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Karta win – CEZAR Wine List – CEZAR

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Ulotka i plakat – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA Wine List – La Rossa

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Logotyp
  Additionally:
  Logotype

  ilustracja / illustration

  Karta win – RESTAURACJA ŻURAW Wine Card – RESTAURACJA ŻURAW

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Broszura – Raport FindFit Booklet – Raport FindFit

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Oprawa graficzna publikacji, Ikony, Infografiki
  Scope of Work:
  Graphic Design, Graphic Design of the Publication, Icons, Infographics

  ilustracja / illustration

  Karta win – RESTAURACJA PRZY BRAMIE Wine Card – RESTAURACJA PRZY BRAMIE

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Karta win – Manufaktura Smaku Wine Card – Manufaktura Smaku

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Karta win – cafe muzeum Wine Card – cafe muzeum

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Karta win – Maria Antonina Wine Card – Maria Antonina

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Plakat – Tomasz Pietrasiewicz – Obóz rowerowo-kajakowy 2018 Poster – Tomasz Pietrasiewicz Obóz rowerowo-kajakowy 2018

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  ilustracja / illustration

  Plakat – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowo-pływacka lato 2017 Poster – Akademia Sportu MK Półkolonia tenisowo-pływacka lato 2017

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Plakat – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowa zima 2017 Poster – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowa zima 2017

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  ikona / icon Branding i Ilustracja Branding and Illustration

  Branding – FixGarden

  Zakres prac:
  Logotyp, Podstawowa tożsamość firmy, Wizytówka, Ulotka
  Scope of Work:
  Logotype, Basic company Identity, Business Card, Leaflet

  ilustracja / illustration

  Branding – CARVIEW

  Zakres prac:
  Logotyp, Podstawowa tożsamość firmy, Wizytówka, Ikonki, Ulotka
  Scope of Work:
  Logotype, Basic company Identity, Business Card, Icons, Leaflet

  ilustracja / illustration

  Branding – Centrum Jezyka Rosyjskiego

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity, Business Card

  ilustracja / illustration

  Branding – CINNAMON GARDEN

  Zakres prac:
  Logotyp, Księga znaku
  Scope of Work:
  Logotype, Brand Book

  ilustracja / illustration

  Branding – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  ilustracja / illustration

  Branding – PRO dentica

  Zakres prac:
  Lifting logotypu
  Scope of Work:
  Logo Lifting

  ilustracja / illustration

  Branding – TARMED

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity, Business Card

  Dodatkowo:
  Projekt oznakowania miejsca
  Additionally:
  Place marking design

  ilustracja / illustration

  Branding – PRODAN STUDIO

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  ilustracja / illustration

  Branding – MAGIC HORSE

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  ilustracja / illustration

  Ilustracja – Just stay high Illustration – Just stay high

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Ilustracja – CROSS SKULL Illustration – CROSS SKULL

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Ilustracja – SKI NOW WORK LATER Illustration – SKI NOW WORK LATER

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  Dodatkowo:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Additionally:
  Photo, Basic Processing

  ilustracja / illustration

  ikona / icon Fotografia i Video Photography and Video

  Zdjęcia – KLUSZKOWCE 2021 Photos – KLUSZKOWCE 2021

  Zakres prac:
  Zdjęcia, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photos, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – PRZEMYŚL Photos – PRZEMYŚL

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – KLUSZKOWCE 2019 Photos – KLUSZKOWCE 2019

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – JASTARNIA Photos – JASTARNIA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – GILI AIR Photos – GILI AIR

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – USTKA Photos – USTKA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – HARENDA Photos – HARENDA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – BALI Photos – BALI

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – JASNA CHOPOK Photos – JASNA CHOPOK

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – GDYNIA Photos – GDYNIA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  Zdjęcia – LES SYBELLES Photos – LES SYBELLES

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  fotografia / photography

  ikona / icon Animacja i Motion design Animation and Motion Design

  Motion Design Video – PREBYTES

  Zakres prac:
  Animacja Video
  Scope of Work:
  Video Animation

  ilustracja / illustration

  Web Intro – maloveanka

  Zakres prac:
  Animacja intro
  Scope of Work:
  Intro Animation

  ilustracja / illustration

  Intro – Akademia Sportu MK

  Zakres prac:
  Animacja intro
  Scope of Work:
  Intro Animation

  Dodatkowo:
  Logotyp, Fotografia
  Additionally:
  Logotype, Photography

  ilustracja / illustration

  Intro – Akademia Sportu MK – CZAS NA TRENING

  Zakres prac:
  Animacja intro
  Scope of Work:
  Intro Animation

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  ilustracja / illustration

  Oprawa graficzna video – Moja Figura Graphic Design for Video – Moja Figura

  Zakres prac:
  Oprawa graficzna video (Intro, Outro)
  Scope of Work:
  Graphic Design for Video (Intro, Outro)

  ilustracja / illustration

  Oprawa graficzna video – Moja Figura – OKO w OKO Graphic Design for Video – Moja Figura – OKO w OKO

  Zakres prac:
  Oprawa graficzna video (Intro, Jingiel)
  Scope of Work:
  Graphic Design for Video (Intro, Jingle)

  ilustracja / illustration

  Spot reklamowy – Moja Figura Advertising Spot – Moja Figura

  Zakres prac:
  Motion design video
  Scope of Work:
  Motion Design Video

  ilustracja / illustration

  ikona / icon Montaż i Postprodukcja Editing and Post-production

  Web Intro – GringoFly

  Zakres prac:
  Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Edit and Post Production

  ilustracja / illustration

  Relacja video – Małopolska Joy Ride Festiwal 2019 – Sobota (Fly Bag, Whip Contest) – Kluszkowce Video Report – Małopolska Joy Ride Festiwal 2019 – Sobota (Fly Bag, Whip Contest) – Kluszkowce

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  ilustracja / illustration

  Relacja video – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  ilustracja / illustration

  Relacja video – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  ilustracja / illustration

  Film reklamowy – ALPAX Advertising Film – ALPAX

  Zakres prac:
  Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Edit and Post Production

  ikona / icon
  ilustracja / illustration

  Przedstawione prace są projektami poglądowymi, niekoniecznie finalnymi i aktualnymi wersjami zrealizowanych projektów. The presented works are illustrative projects, not necessarily the final and current versions of the completed projects.

  Cennik Price list

  Orientacyjne ceny Indicative prices

  ikona / icon Strony internetowe i Web design Websites and Web Design

  Strony internetowe Websites

  Stworzenie responsywnej strony wraz z optymalizacją (kodowanie, konfiguracja, web design, wizytówka Google) Creation of a responsive website along with optimization (coding, configuration, web design, Google business card)

  2500 zł

  Sklepy internetowe Internet shops

  Stworzenie responsywnego sklepu wraz z grafiką (konfiguracja panelu zarządzania, web design, modyfikacje kodu, 20 dodanych produktów w cenie, szkolenie z obsługi panelu zarządzania) Creation of a responsive store with graphics (configuration of the management panel, web design, code modifications, 20 added products included in the price, training in the use of the management panel)

  9000 zł

  Web design Web Design

  Pojedyncze grafiki na media społecznościowe (tła, banery – Facebook, Instagram), również pojedyncze grafiki na strony internetoweSingle graphics for social media (backgrounds, banners - Facebook, Instagram), also single graphics for websites

  100 zł

  Mailing Mailing

  Stworzenie mailingu (design + kodowanie) Creating a mailing (design + coding)

  300 zł

  Animacje SVG i CSS SVG and CSS animations

  Animowane ikony, ilustracje, diagramy, wykresy Animated icons, illustrations, diagrams, charts

  400 zł

  Domeny, hosting Domain and Hosting

  Domena i hosting na rok (pierwszy rok gratis*) Domain and Hosting for a Year (First Year free*)

  190 zł

  ikona / icon Projektowanie graficzne i Druk Graphic Designs and Printing

  Projekt graficzny Graphic Design

  Tworzenie projektu graficznego (Plakat, Ulotka, Karta win, Karta menu, Baner, Zaproszenie, Pocztówka) Creating a Graphic Design (Poster, Leaflet, Wine list, Menu card, Banner, Invitation, Postcard)

  250 zł

  Obróbka obrazów Image Processing

  Modyfikowanie obrazów i zdjęć, np. w celu poprawy jakośći, rozmycia tła Modify Images and Photos, e.g. to Improve Quality, Blur Background

  50 zł

  Wycinanie grafiki Cutting Graphics

  Precyzyjne wycinanie elementów z obrazu, zdjęcia Precise Cutting of Elements from the Image, Photos

  150 zł

  Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

  Tworzenie layoutów graficznych książek, katalogów Creating Graphic Layouts of Books, Catalogs

  200 zł

  Przygotowanie do druku Preparation for Printing

  Przygotowanie projektu pod druk, dostarczenie do firmy poligraficznej Preparation of the Project for Printing, Delivery to the Printing Company

  100 zł

  Zamawianie wydruków Ordering Prints

  Zamawianie wydruków z dostawą pod podany adres Ordering Prints with Delivery to Provided Address

  0* zł

  ikona / icon Branding i Ilustracja Branding and Illustration

  Logotypy Logotypes

  Projekt wektorowy, kolorystyka i jej opis, wizualizacja, w cenie różne wersje znaku (favicon, avatar na media społecznościowe, pliki png w róznych rozmiarach, wektorowy pdf) Vector design, colors and its description, visualization, various versions of the sign included in the price (favicon, avatar for social media, png files in various sizes, vector pdf)

  400 zł

  Księga znaku Brand Book

  Tworzenie rozbudowanego dokumentu wyjaśniającego tożsamość i standardy marki Creating an extensive document explaining the identity and standards of the brand

  300 zł

  Tożsamość firmy Company Identity

  Tworzenie podstawowych materiałów firmowych (Logo, Wizytówka, Teczka, Koperta, Papier firmowy) Creating Basic Company Materials (Logo, Business Card, Folder, Envelope, Letterhead)

  300 zł

  Ikony Icons

  Tworzenie niestandardowych ikon przedstawiających, np. rodzaje produktów, usługi firmy Create custom icons representing e.g. product types, company services

  50 zł

  Ilustracje Illustrations

  Tworzenie ilustracji wektorowych i rastrowych Creating Vector and Raster Illustrations

  400 zł

  Infografiki Infographics

  Wizualne reprezentacje informacji, danych lub wiedzy Visual Representations of Information, Data or Knowledge

  150 zł

  ikona / icon Fotografia i Video Photography and Video

  Fotografia produktowa Product Photography

  Packshot 10 zdjęć produktowych na jednolitym tle Packshot of 10 Product Images on a Solid Background

  300 zł

  Fotografia sportowa Sports Photography

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus obróbka zdjęć 1 Shooting Day (6 Hours) plus Photo Processing

  300** zł

  Fotografia ekstremalna (trudne warunki) Extreme Photography (difficult conditions)

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus obróbka zdjęć 1 Shooting Day (6 Hours) Plus Photo Processing

  400** zł

  Video firmowe Corporate Video

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus montaż i postprodukcja 1 Shooting Day (6 Hours) plus Editing and Post-production

  800** zł

  Video z wyjazdów sportowych Video from Sports Trips

  2 dni zdjęciowe (2 x 6 godzin) plus montaż i postprodukcja 2 Shooting Days (2 x 6 Hours) plus Editing and Post-production

  1600** zł

  Video z wypraw ekstremalnych (trudne warunki) Video from Extreme Expeditions (difficult conditions)

  2 dni zdjęciowe (2 x 6 godzin) plus montaż i postprodukcja 2 Shooting Days (2 x 6 Hours) plus Editing and Post-production

  1800** zł

  ikona / icon Animacja i Motion design Animation and Motion Design

  Czołówki filmowe Intros for Video

  Tworzenie krótkiego klipu rozpoczynającego film Create a Short Clip that Starts the Movie

  400 zł

  Napisy końcowe Closing Credits

  Tworzenie napisów kończących film Creating Credits Ending the Movie

  200 zł

  Filmy produktowe Product Videos

  Animacja krótkiego filmu wraz z obróbką grafik Animation of a short film with graphics processing

  300 zł

  Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

  Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

  300 zł

  Motion design video Motion Design Video

  Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

  600 zł

  Animacja 3D 3D Animation

  Modelowanie, animacja, kompozycja i renderowanie przedmiotów Modeling, Animation, Composition and Rendering of Objects

  900 zł

  ikona / icon Montaż i Postprodukcja Editing and Post-production

  Montaż teledysków Music Videos Editing

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus montaż, synchronizacja i postprodukcja 1 Shooting Day (6 Hours) plus Editing, Synchronization and Post-production

  1200** zł

  Montaż krótkich filmów Short Films Editing

  Montaż dostarczonych materiałów video Edit of of Delivered Video Materials

  500 zł

  Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

  Montaż video i audio Video and Audio Editing

  900 zł

  Korekta kolorystyczna Color Correction

  Korekta 3-minutowego filmu Correction of a 3-minute Film

  200 zł

  Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

  Synchronizacja 3-minutowego filmu Synchronization of a 3-minute Film

  200 zł

  Efekty wizualne Visual Effects

  Efekty w 3-minutowym filmie Effects in a 3-minute Film

  200 zł

  * Dotyczy projektów wykonanych przez firmę GRAFSON. * Applies to projects made by GRAFSON.

  ** Cena nie zawiera kosztów dojazdu. ** The price does not include travel costs.


  Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


  Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2021, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2021, net prices.

  Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

  Kamil Kowski

  Studio Graficzne Graphic design studio

  Wielozadaniowe, Rzeszowskie Studio Graficzne Multipurpose, Rzeszów Graphic Studio

  Witam serdecznie! I warmly welcome!

  Nazywam się Kamil Kowski i od 2013 roku prowadzę studio graficzne. Zgromadzone przez ten czas doświadczenie w zakresie projektowania graficznego, edycji video czy wdrażania stron internetowych pozwala mi na dostarczanie wysokiej jakości projektów graficznych, dostosowanych do zmieniających się warunków rynkowych. My name is Kamil Kowski and I have been running a graphic studio since 2013. The experience gathered during this time in the field of graphic design, video editing and website implementation allows me to provide high-quality graphic designs, adapted to changing market conditions.

  Realizuję zamówienia dla polskich i zagranicznych firm o różnej skali działania, z wielu branż. Używam wielu narzędzi do tworzenia skutecznego wizerunku firmy. Tworzę różnego rodzaju projekty graficzne. I carry out orders for Polish and foreign companies of various scale of operation, from many industries. I use many tools to create an effective corporate image. I create various types of graphic designs.

  Niepowtarzalna grafika, doskonałe zdjęcia, dopracowana architektura informacji, unikalne projekty graficzne, czarująca animacja i video oraz intuicyjne i bezpieczne strony internetowe. To wszystko może zacząć dla Ciebie efektywnie pracować. Unique graphics, excellent photos, refined information architecture, unique graphic designs, charming animation and video as well as intuitive and safe websites. All this can start working effectively for you.

  Regulamin Regulations

  Jak zamawiać projekty, zasady składania i realizacji zamówień
  Data publikacji: 22.11.2021
  How to order projects, rules for placing and executing orders
  Date of publication: 22.11.2021

  POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS

  Strona i marka GRAFSON.EU stanowi własność firmy GRAFSON Kamil Kowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Prymasa 1000-lecia 9/69. NIP/VAT-EU: PL6020071609. Poniższy regulamin przyjmowania i realizacji zleceń określają zasady obowiązujące pomiędzy Klientem (zwany dalej Zamawiającym) a firmą GRAFSON (zwanym dalej Wykonawcą). Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia. Za przyjęcie zlecenia i przekazanie go do realizacji uważa się opłacenie faktury pro forma. Opłacenie faktury pro forma oznacza zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptację zasad w nim zawartych. Niezapoznanie się z jego treścią nie zwalnia Zamawiającego z obowiązywania zasad, jakie są w nim zawarte. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest wykonywanie przez firmę GRAFSON na rzecz Zamawiającego projektów graficznych, obraów, ilustracji, fotografii, filmów video, animacji oraz dostarczanie ich drogą elektroniczną Zamawiającemu, wydruk materiałów lub wdrożenie sklepu / strony internetowej. The website and brand GRAFSON.EU is the property of GRAFSON Kamil Kowski with its registered office in Rzeszów at str. Prymasa 1000-lecia 9/69. NIP / VAT-EU: PL6020071609. The following regulations for accepting and executing orders define the rules between the Client (hereinafter referred to as the Purchaser) and GRAFSON (hereinafter referred to as the Contractor). The provisions of these Regulations constitute an integral part of the order. The payment of the pro forma invoice is considered to be the acceptance of the order and its transfer for execution. Payment of a pro forma invoice means that you have read the following regulations and accept the rules contained therein. Failure to read its content does not release the Purchaser from the rules contained therein. The subject of these Regulations is the performance by GRAFSON for the Purchaser of graphic designs, paintings, illustrations, photos, videos, animations and their electronic delivery to the Purchaser, printing of materials or implementation of the store / website.

  ZAMÓWIENIA ORDERS

  Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej na adres e-mail: studio@grafson.eu. Koszt realizacji zlecenia podany jest w treści wiadomości e-mail. Wszelkie podawane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Każde zamówienie musi zawierać: Orders may be submitted in writing to the following e-mail address: studio@grafson.eu. The cost of the order is given in the text of the e-mail. All prices quoted are net prices, to which 23% VAT should be added. Each order must include:

  • adres e-mail
  • pełne dane firmy lub w przypadku osób prywatnych pełne dane osobowe (nazwa firmy, NIP – w przypadku firm, imię i nazwisko, adres)
  • ewentualny adres dostawy gotowych produktów, oraz telefon kontaktowy dla kuriera (dotyczy druku projektów)
  • plik / pliki z materiałami źródłowymi, opis / wytyczne projektu
  • ewentualne dane dostępowe do domeny i / lub serwera (w przypadku stron internetowych lub sklepów – tam, gdzie serwer i / lub domena są po stronie Zamawiającego)
  • e-mail adress
  • full company details or, in the case of private persons, full personal data (company name, tax identification number - for companies, name and surname, address)
  • possible delivery address for finished products, and a contact phone number for the courier (for printing projects)
  • file / files with source materials, description / project guidelines
  • possible access data to the domain and / or server (in the case of websites or stores - where the server and / or domain are on the Purchaser's side)

  Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem, linkiem do płatności oraz fakturą pro forma, która stanowi podstawę dokonania płatności. After placing the order, the Purchaser receives a confirmation e-mail with a link to payment and a pro-forma invoice, which is the basis for making the payment.

  Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty 100% wartości zamówienia. The order is considered accepted for execution after the payment of 100% of the order value is credited.

  PLIKI ŹRÓDŁOWE I WYTYCZNESOURCE FILES AND GUIDELINES

  Pliki źródłowe należy dostarczać drogą mailową. Do większości zamówień niezbędne jest dostarczenie materiałów i informacji przez Zamawiającego (logo firmy lub księga znaku, plik / pliki z treścią, dane teleadresowe, fotografie, ilustracje, ikony, szkice, typografia, kolorystyka itp.). Stylistyka projektu tworzona jest na podstawie sugestii przesłanych przez Zamawiającego (podobne prace / opis). Jeśli do zamówienia nie zostały dostarczone żadne materiały odnośnie stylistyki, projekt powstaje na podstawie innych ogólnie dostępnych materiałów firmy (strona internetowa, katalog, wizytówka itd.). W sytuacji, gdy materiały z którymi, można zachować spójność, nie zostały dostarczone oraz nie ma ogólnie dostępnych materiałów, stylistyka do nowego projektu tworzona jest według uznania Wykonawcy. Do projektów powinny zostać dostarczone również szczegóły techniczne projektu (rozmiar, rozdzielczość, formaty plików, kompresja, użyte technologie, wytyczne z drukarni itd.), jeśli takie nie zostaną dostarczone, Wykonawca wykonuje projekt według powszechnie stosowanych standardów. Source files should be delivered by e-mail. For most orders, it is necessary for the Purchaser to provide materials and information (company logo or brand book, content file / files, contact details, photographs, illustrations, icons, sketches, typography, colors, etc.). The design of the project is created on the basis of suggestions sent by the Employer (similar works / description). If no stylistic materials have been delivered to the order, the design is based on other generally available materials of the company (website, catalog, business card, etc.). In a situation where the materials with which the consistency can be maintained have not been delivered and there are no generally available materials, the styling for the new project is created at the Contractor's discretion. Technical details of the project (size, resolution, file formats, compression, technologies used, printing house guidelines, etc.) should also be provided to the projects, if such are not provided, the Contractor shall perform the project according to commonly used standards.

  REALIZACJA ZLECEŃ FULFILLMENT OF ORDERS

  Realizacja następuje według ustalonego wspólnie terminu lub jeśli taki nie został ustalony, najszybciej jak to możliwe dla Wykonawcy (kolejka projektów). Projekty zawsze przesyłane są do akceptacji. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty, zdjęcia, kompozycje, rozmiary itd. Proces projektowania jest na bieżąco konsultowany. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zawsze akceptacji Zamawiającego, aż do uzyskania finalnej jego wersji. W przypadku druku Zamawiający musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na różnych monitorach lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie określonych kolorów, Zamawiający musi dostarczyć wartości procentowe kolorów CMYK. Implementation takes place according to a jointly agreed date or, if such has not been agreed, as soon as possible for the Contractor (project queue). Projects are always sent for approval. You should then carefully check the texts, photos, compositions, sizes, etc. The design process is consulted on an ongoing basis. Any changes to the project always require the approval of the Employer until the final version is obtained. In the case of printing, the Purchaser must be aware of the limitations imposed by printing and accept their consequences, including color differences that may occur in relation to the image observed on different monitors or the printing of the same work on different machines. Wherever specific colors are required, the Purchaser must provide CMYK color percentages.

  POPRAWKI AMENDMENTS

  • Zamawiający może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w tym czasie.
  • Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o niemożności naniesienia poprawek w tym czasie.
  • Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do projektu (każda strona / część projektu opisana po kolei). Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem do Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy.
  • Poprawka to zmiana / przesunięcie pojedynczych elementów, czcionek, kolorów itp. Zmiana założeń / materiałów / stylistyki wyceniana jest indywidualnie – liczona jest ilość czasu poświęcona na wprowadzenie poprawek.
  • Dopuszczalne jest maksymalnie jednokrotne przesyłanie listy poprawek, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – liczona jest ilość czasu poświęcona na wprowadzenie poprawek.
  • Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu będą dodatkowo płatne.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
  • Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (e-mail lub inny nośnik informacji). W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów, reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione.
  • The Purchaser may submit by electronic means (via e-mail) collective comments on the project within 7 working days of receiving the project presentation. Failure to submit comments is tantamount to acceptance of the project, unless the Purchaser informs the Contractor about the inability to submit comments within this time.
  • The Contractor undertakes to take into account the Purchaser's justified comments and submit a corrected design within no more than 7 working days from the date of submission of comments by the Purchaser, unless the Contractor informs the Purchaser about the impossibility of introducing corrections within this time.
  • Amendments must be delivered to the Contractor in the form of a list that is chronological to the project (each page / part of the project is described in turn). The list of amendments should be legible and consistent and sent in full by e-mail to the Contractor. If the Client edits the corrections in an illegible, chaotic manner, sends them in parts or the subsequent corrections are inconsistent with the previously ordered ones, additional fees are charged in accordance with the additional workload.
  • A correction is a change / shift of individual elements, fonts, colors, etc. The change of assumptions / materials / style is priced individually – the amount of time spent on introducing corrections is counted.
  • It is allowed to send the list of amendments a maximum of one time, each subsequent list is additionally payable – the amount of time spent on introducing corrections is counted.
  • Any changes in the appearance and layout of the elements after the approval / implementation of the project will be additionally payable.
  • The Contractor is not responsible for errors detected after the approval of the project by the client.
  • The Contractor is not responsible for errors in the design sent by the customer.
  • If only the design was ordered, it is delivered in the agreed form (e-mail or other information medium). If errors are found after printing the approved designs, complaints in this respect will not be accepted.

  PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU GRAFICZNEGO COPYRIGHT TO THE GRAPHIC DESIGN

  Zgodnie z przepisami, prawa autorskie do projektu ma tylko i wyłącznie jego wykonawca, czyli firma GRAFSON. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością firmy GRAFSON. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub internetu. Gdy Zamawiający chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy GRAFSON musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych. Chyba że Zamawiający wykaże chęć kupienia projektu wraz z plikiem źródłowym (80% kwoty wyjściowej). According to the regulations, the copyrights to the project are owned only by its contractor, i.e. the GRAFSON company. Pursuant to the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 No. 24 item 83), the source file of the project is the property of the GRAFSON company. The client can use the project made on his request for printing or the Internet. When the Purchaser wants to obtain the source file of the project in order to make changes to it without GRAFSON, he must purchase the copyrights. The cost of creating a graphic design does not entitle the customer to receive source files. Unless the Purchaser shows willingness to buy the project together with the source file (80% of the initial amount).

  MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE CPROPERTY COPYRIGHT

  Majątkowe prawa autorskie są zbywalne. W momencie, gdy Zamawiający opłaca projekt i akceptuję go, firma GRAFSON zbywa na jego rzecz swoje majątkowe prawa autorskie. Zamawiający może projekt wydrukować, umieścić w sieci i za jego pośrednictwem promować swoje usługi. Nie może jednak wprowadzać w nim żadnych zmian – jest to zabronione na podstawie prawa autorskiego. The proprietary copyrights are transferable. When the Purchaser pays for the project and accept it, GRAFSON sells its proprietary copyrights to it. The Purchaser can print the project, place it on the web and use it to promote its services. However, he cannot make any changes to it – it is prohibited under the copyright law.

  PRAWA I OBOWIĄZKI RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

  • Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia drogą mailową niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji projektu.
  • Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów drogą elektroniczną w czytelnej i spójnej formie. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta powinna być sformatowana, w formie możliwej do edycji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki. Do materiałów zaliczamy: cały tekst, jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.; zdjęcia; logo; mapy i inne materiały do wykorzystania w projekcie w najwyższej jakości. Logo – powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym (np. .pdf, .eps, .svg, .ai, .cdr), w krzywych. W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu, czy wyszukania odpowiednich zdjęć, do ceny projektu zostanie doliczona dodatkowa kwota. W przypadku braku wystarczających wytycznych od Zamawiającego, projekt zostanie wykonany według uznania Wykonawcy.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
  • Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za: niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego; opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne; opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy GRAFSON; czas trwania propagacji DNS, przy zmianie serwera; opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Zamawiającego.
  • Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, przesyłania poprawek w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
  • W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i / lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
  • Zamawiający ma prawo do wykonywania weryfikacji lub nieznacznych aktualizacji w otrzymanych projektach graficznych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie modyfikacje, które w sposób znaczący zmieniają projekty graficzne, mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Wykonawcy.
  • W przypadku, gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z rozpoczęciem realizacji zaakceptowanego przez siebie zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
  • Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie grafson.eu.
  • The Purchaser undertakes to provide by e-mail the necessary materials and information required for the proper performance of the subject of the Agreement, in particular logos, texts and substantive assistance regarding the subject of its activity to the extent necessary for the implementation of the project.
  • The contracting authority undertakes to deliver a complete set of materials by electronic means in a legible and consistent form. The substantive content sent by the Purchaser should be formatted and editable. The Contractor is not responsible for the lack of Polish characters, various fonts in a single text and the so-called typos. The materials include: the entire text that is to be included in the project, i.e. information, advertising slogans, company data, etc .; photos; logo; maps and other materials to be used in the project in the highest quality. Logo – should be in vector format – scalable (e.g. .pdf, .eps, .svg, .ai, .cdr), in curves. In the absence of photos and the need to purchase or search for appropriate photos, an additional amount will be added to the price of the project. In the absence of sufficient guidelines from the Employer, the design will be made at the Contractor's discretion.
  • The Contractor is not responsible for the content of the delivered materials.
  • The Contractor is not responsible for: low quality of the graphics provided by the Purchaser; delays in the delivery of materials by external companies; delays in printing, which were caused by external factors beyond the control of GRAFSON; duration of DNS propagation, when changing the server; delays in the implementation date resulting from the date of delivery of correct data by the Purchaser.
  • The Purchaser undertakes to cooperate with the Contractor to the extent necessary to perform this Agreement, and in particular to timely and correct sending of materials, making approvals, sending corrections within the time limit enabling the replacement of out-of-date or incorrect information.
  • In the event of claims submitted by third parties indicating that the materials used for the implementation of the project sent by the Purchaser infringe patents and / or copyrights, the Purchaser, at the request of the Contractor, at its own expense, will commence a court trial, unconditionally releasing the Contractor from these claims and paying all costs , damages and costs of legal services finally awarded by the Common Court.
  • The Purchaser has the right to verify or make minor updates to the received graphic designs without the prior consent of the Contractor. Any modifications that significantly change the graphic designs may only be made with the consent of the Contractor.
  • In the event that the Purchaser resigns from the execution of the order placed, he is obliged to cover all costs incurred by the Contractor in connection with the commencement of the execution of the order accepted by him.
  • The Contractor is obliged to provide services with due diligence.
  • The Contractor reserves the right to amend these Regulations. Any changes are effective from the date they are published on the grafson.eu website.

  TERMINY REALIZACJI IMPLEMENTATION DATES

  • Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej Zamawiającemu. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
  • Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: treści, informacje, grafiki oraz zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy GRAFSON.
  • Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
  • Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszej Umowie.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.
  • The time of order execution is specified in the offer presented to the Purchaser. The Contractor reserves the right to extend the duration of the orders for reasons beyond his control.
  • The order fulfillment time is counted from the moment the Purchaser delivers all the materials necessary to execute the order, such as: content, information, graphics, and the payment is credited to the GRAFSON company's bank account.
  • Order fulfillment dates are always given on business days, i.e. excluding Saturdays, Sundays, holidays and other non-working days.
  • The Purchaser and the Contractor undertake to comply with the deadlines specified in this Agreement.
  • The Contractor is not responsible for the extension of the time for the performance of the works specified in the Agreement, if the Purchaser extends the deadline for sending corrections, acceptance or payment.

  REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY COMPLAINTS AND WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Projekty wykonywane są na indywidualne zlecenie Zamawiającego, nie ma więc możliwości zwrotu projektu / rezygnacji ze zlecenia po jego realizacji. Jeśli jednak Wykonawca nie zdążył jeszcze rozpocząć pracy nad projektem, możliwe jest anulowanie i zwrot wpłaconej kwoty. Możliwe jest również anulowanie zlecenia w trakcie jego realizacji, Wykonawca ocenia wówczas procent pracy, jaką wykonał, przerywa ją i zwraca odpowiednią część wpłaconej kwoty. Jeżeli projekt został wykonany nie zgodnie z pisemnymi ustaleniami, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą mailową. Wykonawca przerabia wtedy projekt według ustaleń w ciągu 7 dni roboczych, chyba że Wykonawca poinformuję Zamawiającego o niemożności naniesienia zmian w tym terminie. Jeśli Wykonawca nie odpowie na reklamację w terminie 30 dni, reklamacje uważa się za uznaną. The right to withdraw from the contract without giving a reason is not entitled to the consumer if he buys a non-prefabricated item, manufactured according to his specifications or serving to satisfy his individual needs (Act of May 30, 2014 on consumer rights). Projects are made on the Purchaser's individual request, so it is not possible to return the project / cancel the order after its completion. However, if the Contractor has not yet started work on the project, it is possible to cancel and refund the amount paid. It is also possible to cancel the order in the course of its implementation, the Contractor then assesses the percentage of work that has been performed, interrupts it and returns the appropriate part of the amount paid. If the design was not made in accordance with the written arrangements, the Purchaser has the right to submit a complaint by e-mail. The Contractor then processes the design as agreed within 7 working days, unless the Contractor informs the Purchaser about the impossibility of introducing changes within this period. If the Contractor does not respond to the complaint within 30 days, the complaint shall be considered accepted.

  PŁATNOŚCI PAYMENT

  Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób: Payment is possible as follows:

  • przedpłata na konto bankowe (na podstawie faktury pro forma)
  • przedpłata przy użyciu tzw. szybkich płatności (na podstawie faktury pro forma – link do płatności przesyłany jest w wiadomości e-mail)
  • prepayment to a bank account (based on a pro forma invoice)
  • prepayment using the so-called quick payments (based on a pro forma invoice, the payment link is sent in an e-mail)

  Konto bankowe: Bank account:

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
  SWIFT: BPKOPLPW

  GRAFSON Kamil Kowski
  Prymasa 1000-lecia 9/69
  35-511 Rzeszów

  KLAUZULA POUFNOŚCI CONFIDENTIALITY CLAUSE

  Zważywszy na to, że Strony umowy będą współpracować, a co za tym idzie, pragną ujawnić pewne specyfikacje, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne, zostaje zawarta niniejsza umowa, której przedmiotem jest zachowanie poufności informacji poufnych, ujawnionych przez strony w związku z zawieraniem umów oraz ich realizacją. Considering that the parties to the contract will cooperate and thus wish to disclose certain specifications, patterns, drawings, software, data, prototypes and other strategic, financial, commercial and technical information, this contract is concluded, the subject of which is to maintain confidentiality of confidential information disclosed by the parties in connection with the conclusion of contracts and their implementation.

  W związku z powyższym uzgodniono, co następuje: Accordingly, it has been agreed as follows:

  • Określenie „Informacje Poufne” oznacza informacje o charakterze technicznym, handlowym, finansowym, marketingowym oraz organizacyjnym, w tym wiadomości oraz know-how, dotyczące lub związane z działalnością Stron.
  • Uważa się, że określenie „Informacje Poufne” nie obejmuje: informacji powszechnie znanych w czasie ich ujawnienia; informacji, które podlegają ujawnieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa; informacji, na których ujawnienie Partner wyraził uprzednią zgodę w formie pisemnej.
  • Strony zobowiązują się, że przez okres obowiązywania Umowy wskazany w pkt. 5 oraz przez 3 lata po jego upływie nie ujawnią Informacji Poufnych osobom trzecim, ani nie wykorzystają Informacji Poufnych w celu innym niż wykonanie usługi polegającej na: współpracy handlowej stron / przygotowaniu oferty handlowej i jej ewentualnym wykonaniu.
  • Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy.
  • Strony zobowiązują się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać informacji poufnych z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
  • The term "Confidential Information" means information of a technical, commercial, financial, marketing and organizational nature, including news and know-how relating to or related to the activities of the Parties.
  • It is believed that the term "Confidential Information" does not include: information commonly known at the time of disclosure; information that is subject to disclosure on the basis of applicable law; information for the disclosure of which the Partner has given prior consent in writing.
  • The parties undertake that for the duration of the Agreement indicated in point 5 and for 3 years after its expiry, they will not disclose Confidential Information to third parties, or use Confidential Information for any purpose other than the performance of a service consisting in: commercial cooperation of the parties / preparation of a commercial offer and its possible implementation.
  • The parties undertake to take all necessary steps to ensure that none of the persons receiving the information disclose this information or its source, whether in whole or in part, to third parties without prior express authorization in writing from the Party whose information or source of information refers to.
  • The parties undertake not to copy, duplicate or in any way disseminate confidential information, except for a justified need for the purposes of the performance of obligations under the contract.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE FINAL PROVISIONS

  • Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
  • Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych, które zostaną stworzone w celu realizacji Umowy bez ograniczenia co do terytorium i ilości.
  • Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego na czas nieoznaczony.
  • Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
  • Zmiany osób kontaktowych nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
  • Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
  • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • The Parties undertake to notify each other and immediately of any obstacles to the fulfillment of mutual obligations during the performance of the subject of the Agreement.
  • The Contractor transfers to the Purchaser the proprietary copyrights to graphic designs that will be created in order to perform the Agreement without limitation as to the territory and quantity.
  • The proprietary copyrights are transferred to the Purchaser for an indefinite period.
  • Any disputes that may arise from or related to this Agreement will be settled by the Parties amicably through negotiation. If it is impossible to settle the dispute amicably, it will be submitted by either Party for resolution to the Common Court competent for the seat of the Contractor.
  • In matters not covered by this Agreement, the provisions of Polish law shall apply.
  • Any changes to this Agreement must be made in writing under the pain of nullity.
  • Changes to the contact persons do not require an amendment to the Agreement and become effective upon notification of the other Party of the change, in the form confirmed by the other Party in an e-mail.
  • Until the other Party receives a notification about the change of persons authorized to contact in the implementation of the Agreement, correspondence sent and sent to the address indicated by the Party shall be deemed delivered.
  • If any provision of the Regulations is considered invalid by a valid court decision, the remaining provisions shall remain in force.
  • In matters not covered by this Agreement, the provisions of the Civil Code shall apply.

  Polityka Prywatności Privacy policy

  Regulacje o Ochronie Danych Osobowych
  Data publikacji: 12.11.2021
  Regulations on the Protection of Personal Data
  Date of publication: <12 class="11 2021">

  WSTĘP INTRODUCTION

  W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych, określane jako „RODO” przedstawiamy zasady, na jakich przetwarzane są dane przez firmę GRAFSON w ramach zapytań ofertowych i zamówień składanych przez pocztę e-mail. In connection with the introduction from May 25, 2018 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) on the protection of individuals and the processing of personal data and the flow of such data, referred to as "GDPR", we present the rules on which data is processed by GRAFSON as part of inquiries and orders placed by e-mail.

  ADMINISTRATOR DANYCH DATA ADMINISTRATOR

  Administratorem danych jest firma GRAFSON Kamil Kowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Prymasa 1000-lecia 9/69. NIP/VAT-EU: PL6020071609. Wszelkie pytania, żądania i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych należy kierować na adres mailowy: studio@grafson.eu The data administrator is GRAFSON Kamil Kowski with its registered office in Rzeszów at str. Prymasa 1000-lecia 9/69. NIP / VAT-EU: PL6020071609. All questions, requests and statements related to data processing should be sent to the following e-mail address: studio@grafson.eu

  DANE OSOBOWE – JAKIE POZYSKUJEMY I W JAKIM CELU? PERSONAL DATA – WHAT DO WE COLLECT AND FOR WHAT PURPOSE?

  Podczas składania zamówień pozyskujemy niezbędne dane do przyjęcia i realizacji zlecenia: When placing orders, we obtain the necessary data to accept and execute the order:

  • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji lub dostawy gotowego produktu
  • dodatkowe dane w przypadku przedsiębiorców: NIP, adres siedziby firmy, dane osoby reprezentującej firmę (imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail)
  • plik / pliki z materiałami źródłowymi i / lub opis do opracowania projektu
  • name, surname, e-mail address, telephone number, mailing or delivery address of the finished product
  • additional data in the case of entrepreneurs: NIP (tax identification number), company address, data of the person representing the company (name, surname, telephone number, e-mail address)
  • file / files with source materials and / or description for project development

  Dane osobowe przetwarzane są w kilku celach: Personal data is processed for several purposes:

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności
  • realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  • informacje o zakupionych towarach lub zakresie wykonanych usług
  • concluding and implementing the contract that connects us and providing you with the services we offer, including in particular shipping the ordered goods and making payments
  • fulfilling the Administrator's obligations provided for by law, including in particular issuing and storing invoices and accounting documents, and for archiving purposes
  • information about purchased goods or the scope of services provided

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH PERSONAL DATA RECIPIENTS

  Dane mogą być przekazywane lub powierzane uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa: Data may be transferred or entrusted to persons authorized to obtain it on the basis of legal provisions:

  • podmiotów świadczących usługi dla Administratora danych: usługi księgowe, usługi prawne, firmy kurierskie
  • organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  • entities providing services for the Data Administrator: accounting services, legal services, courier companies
  • public authorities on the basis of applicable law

  Dane udostępnione przez Pana / Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.The data provided by you will not be made available to third parties. The recipients of the data will only be institutions authorized by law. The data controller does not intend to transfer personal data to a third country or an international organization.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PERIOD OF STORAGE OF PERSONAL DATA

  Firma GRAFSON jak Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy GRAFSON. GRAFSON, as the Data Administrator, undertakes to apply appropriate security measures, both technical and organizational, to protect your Personal Data. Personal data will be stored by the Administrator and / or Data Processors only for the time necessary to achieve the purposes for which the data is collected, to fulfill obligations under the law, for a maximum period of securing materials necessary for legal proceedings (including tax) and to the period of limitation of your and GRAFSON's claims.

  PRAWA UŻYTKOWNIKA USER RIGHTS

  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). You have rights regarding the protection of Personal Data. In accordance with the applicable data protection law, you are entitled to lodge a complaint with the competent supervisory authority (i.e. the President of the Personal Data Protection Office or its successor).

  Prawa użytkownika: User rights:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści)
  • prawo do usunięcia danych: Jeśli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać, abyśmy je usunęli.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeśli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chce, abyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania jego danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie zgody lub umowy. Może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie jego zgody, przed jej cofnięciem.
  • the right to access your data and receive a copy of it
  • the right to rectify your data (correct their content)
  • the right to delete data: If, in the User's opinion, there are no grounds for processing his data, he may request that we delete them.
  • the right to limit processing: The user may request that we limit the processing of his personal data only to their storage or performance of activities agreed with him, if in his opinion we have incorrect data about him or we process it unreasonably, or if he does not want us to delete it, because they are needed to establish, assert or defend claims, or for the duration of an objection to data processing raised by him.
  • the right to object to the processing of data: The user has the right to object to the processing of his data on the basis of our legitimate interest. You should indicate a special situation that justifies the cessation of the processing of your personal data by us. We will cease to process data, unless we demonstrate that the grounds for data processing by us override the rights of the User or that the data is necessary for us to establish, assert or defend claims.
  • the right to transfer data: The user has the right to receive from us his personal data in a structured, commonly used and machine-readable format, which he provided to us on the basis of consent or contract. He may also commission us to send this data directly to another administrator.
  • the right to lodge a complaint to the supervisory body: If the User believes that we are processing his data unlawfully, he may submit a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.
  • the right to withdraw consent to the processing of personal data: The User has the right to withdraw consent to the processing of his personal data at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing we have made on the basis of his consent before its withdrawal.

  Informacja o dobrowolności podania przez Użytkownika danych osobowych w celu: Information on the voluntary provision of personal data by the User in order to:

  • przesłania oferty, o którą zapytał, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z nim w sprawie złożonego zapytania
  • przesyłania informacji handlowych i marketingowych Użytkownikowi jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie mu informacji dotyczących naszej aktualnej oferty
  • sending the offer he asked for is voluntary, but failure to do so will prevent us from contacting him regarding the submitted inquiry
  • sending commercial and marketing information to the User is voluntary, but failure to do so will prevent us from providing him with information regarding our current offer

  JAK NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH? HOW WE WILL NOT PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach statystycznych). Your personal data is not subject to automated processing (e.g. profiling) that has legal effects on you or similarly significantly affects you, however, we use cookies and other systems that record traffic on our websites (profiling for statistical purposes).

  ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PERSONAL DATA PROTECTION MEASURES

  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. The administrator processes personal data in accordance with the security requirements provided for by applicable law. The administrator uses technical and organizational measures to protect the processing of personal data appropriate to the threats and categories of data, including to protect them against unauthorized disclosure, processing in violation of the law, change, loss, damage or destruction.

  Kontakt Contact

  GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie zaprasza!
  Doradzę w kwestii wyboru usług, przygotuję wycenę projektu graficznego.
  Zapraszam firmy składające pojedyncze zlecenia,
  oraz te potrzebujące stałego wsparcia graficznego.
  GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów invites you!
  I will advise you on the choice of services, prepare a graphic design appraisal.
  I invite companies submitting single orders,
  and those in need of permanent graphic support.

  Grafik komputerowy Kamil Kowski na Behance. Graphic designer Kamil Kowski at Behance. Behance Portfolio

  Dane kontaktowe: Contact details:

  T: +48 600 057 725

  E: studio@grafson.eu

  Godziny pracy: Work hours:

  Poniedziałek-Piątek 9-17 Monday-Friday 9-17

  (Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny). (Before arrival, please contact me by phone).

  Dane firmy: Company's data:

  GRAFSON Kamil Kowski
  Prymasa 1000-lecia 9/69
  35-511 Rzeszów
  NIP/VAT-EU: PL6020071609

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
  SWIFT: BPKOPLPW

  © 2013-2021 GRAFSON – Studio graficzne Rzeszów (grafik komputerowy, freelancer, projekty graficzne) | Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. © 2013-2019 GRAFSON – Graphic studio, graphic designer, freelancer Rzeszów | This site uses cookies in accordance with the settings of your web browser.