GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

Regulamin Regulations

Jak zamawiać projekty, zasady składania i realizacji zamówień
Data aktualizacji: 24.04.2023
How to order projects, rules for placing and executing orders
Update date: 24.04 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS

Strona i marka GRAFSON.EU stanowi własność firmy GRAFSON Kamil Kowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26. NIP/VAT-EU: PL6020071609. Poniższy regulamin przyjmowania i realizacji zleceń określają zasady obowiązujące pomiędzy Klientem (zwany dalej Zamawiającym) a firmą GRAFSON (zwanym dalej Wykonawcą). Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia. Za przyjęcie zlecenia i przekazanie go do realizacji uważa się opłacenie faktury pro forma. Opłacenie faktury pro forma oznacza zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptację zasad w nim zawartych. Niezapoznanie się z jego treścią nie zwalnia Zamawiającego z obowiązywania zasad, jakie są w nim zawarte. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest wykonywanie przez firmę GRAFSON na rzecz Zamawiającego projektów graficznych, obraów, ilustracji, fotografii, filmów video, animacji oraz dostarczanie ich drogą elektroniczną Zamawiającemu, wydruk materiałów lub wdrożenie sklepu / strony internetowej. The website and brand GRAFSON.EU is the property of GRAFSON Kamil Kowski with its registered office in Rzeszów at str. Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26. NIP / VAT-EU: PL6020071609. The following regulations for accepting and executing orders define the rules between the Client (hereinafter referred to as the Purchaser) and GRAFSON (hereinafter referred to as the Contractor). The provisions of these Regulations constitute an integral part of the order. The payment of the pro forma invoice is considered to be the acceptance of the order and its transfer for execution. Payment of a pro forma invoice means that you have read the following regulations and accept the rules contained therein. Failure to read its content does not release the Purchaser from the rules contained therein. The subject of these Regulations is the performance by GRAFSON for the Purchaser of graphic designs, paintings, illustrations, photos, videos, animations and their electronic delivery to the Purchaser, printing of materials or implementation of the store / website.

ZAMÓWIENIA ORDERS

Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej na adres e-mail: studio@grafson.eu. Koszt realizacji zlecenia podany jest w treści wiadomości e-mail. Wszelkie podawane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Każde zamówienie musi zawierać: Orders may be submitted in writing to the following e-mail address: studio@grafson.eu. The cost of the order is given in the text of the e-mail. All prices quoted are net prices, to which 23% VAT should be added. Each order must include:

 • adres e-mail
 • pełne dane firmy lub w przypadku osób prywatnych pełne dane osobowe (nazwa firmy, NIP – w przypadku firm, imię i nazwisko, adres)
 • ewentualny adres dostawy gotowych produktów, oraz telefon kontaktowy dla kuriera (dotyczy druku projektów)
 • plik / pliki z materiałami źródłowymi, opis / wytyczne projektu
 • ewentualne dane dostępowe do domeny i / lub serwera (w przypadku stron internetowych lub sklepów – tam, gdzie serwer i / lub domena są po stronie Zamawiającego)
 • e-mail adress
 • full company details or, in the case of private persons, full personal data (company name, tax identification number - for companies, name and surname, address)
 • possible delivery address for finished products, and a contact phone number for the courier (for printing projects)
 • file / files with source materials, description / project guidelines
 • possible access data to the domain and / or server (in the case of websites or stores - where the server and / or domain are on the Purchaser's side)

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem, linkiem do płatności oraz fakturą pro forma, która stanowi podstawę dokonania płatności. After placing the order, the Purchaser receives a confirmation e-mail with a link to payment and a pro-forma invoice, which is the basis for making the payment.

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty 100% wartości zamówienia. The order is considered accepted for execution after the payment of 100% of the order value is credited.

PLIKI ŹRÓDŁOWE I WYTYCZNESOURCE FILES AND GUIDELINES

Pliki źródłowe należy dostarczać drogą mailową. Do większości zamówień niezbędne jest dostarczenie materiałów i informacji przez Zamawiającego (logo firmy lub księga znaku, plik / pliki z treścią, dane teleadresowe, fotografie, ilustracje, ikony, szkice, typografia, kolorystyka itp.). Stylistyka projektu tworzona jest na podstawie sugestii przesłanych przez Zamawiającego (podobne prace / opis). Jeśli do zamówienia nie zostały dostarczone żadne materiały odnośnie stylistyki, projekt powstaje na podstawie innych ogólnie dostępnych materiałów firmy (strona internetowa, katalog, wizytówka itd.). W sytuacji, gdy materiały z którymi, można zachować spójność, nie zostały dostarczone oraz nie ma ogólnie dostępnych materiałów, stylistyka do nowego projektu tworzona jest według uznania Wykonawcy. Do projektów powinny zostać dostarczone również szczegóły techniczne projektu (rozmiar, rozdzielczość, formaty plików, kompresja, użyte technologie, wytyczne z drukarni itd.), jeśli takie nie zostaną dostarczone, Wykonawca wykonuje projekt według powszechnie stosowanych standardów. Source files should be delivered by e-mail. For most orders, it is necessary for the Purchaser to provide materials and information (company logo or brand book, content file / files, contact details, photographs, illustrations, icons, sketches, typography, colors, etc.). The design of the project is created on the basis of suggestions sent by the Employer (similar works / description). If no stylistic materials have been delivered to the order, the design is based on other generally available materials of the company (website, catalog, business card, etc.). In a situation where the materials with which the consistency can be maintained have not been delivered and there are no generally available materials, the styling for the new project is created at the Contractor's discretion. Technical details of the project (size, resolution, file formats, compression, technologies used, printing house guidelines, etc.) should also be provided to the projects, if such are not provided, the Contractor shall perform the project according to commonly used standards.

REALIZACJA ZLECEŃ FULFILLMENT OF ORDERS

Realizacja następuje według ustalonego wspólnie terminu lub jeśli taki nie został ustalony, najszybciej jak to możliwe dla Wykonawcy (kolejka projektów). Projekty zawsze przesyłane są do akceptacji. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty, zdjęcia, kompozycje, rozmiary itd. Proces projektowania jest na bieżąco konsultowany. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zawsze akceptacji Zamawiającego, aż do uzyskania finalnej jego wersji. W przypadku druku Zamawiający musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na różnych monitorach lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie określonych kolorów, Zamawiający musi dostarczyć wartości procentowe kolorów CMYK. Implementation takes place according to a jointly agreed date or, if such has not been agreed, as soon as possible for the Contractor (project queue). Projects are always sent for approval. You should then carefully check the texts, photos, compositions, sizes, etc. The design process is consulted on an ongoing basis. Any changes to the project always require the approval of the Employer until the final version is obtained. In the case of printing, the Purchaser must be aware of the limitations imposed by printing and accept their consequences, including color differences that may occur in relation to the image observed on different monitors or the printing of the same work on different machines. Wherever specific colors are required, the Purchaser must provide CMYK color percentages.

POPRAWKI AMENDMENTS

 • Zamawiający może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w tym czasie.
 • Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o niemożności naniesienia poprawek w tym czasie.
 • Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do projektu (każda strona / część projektu opisana po kolei). Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem do Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy.
 • Poprawka to zmiana / przesunięcie pojedynczych elementów, czcionek, kolorów itp. Zmiana założeń / materiałów / stylistyki wyceniana jest indywidualnie – liczona jest ilość czasu poświęcona na wprowadzenie poprawek.
 • Dopuszczalne jest maksymalnie trzykrotne przesyłanie listy poprawek, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – liczona jest ilość czasu poświęcona na wprowadzenie poprawek. Wykonawca nie pobiera opłat za dodatkowe poprawki, jeśli uzna, iż pozytywnie wpływają na projekt (poprawa walorów estetycznych – lepszy projekt do portfolio).
 • Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu będą dodatkowo płatne.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
 • Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (e-mail lub inny nośnik informacji). W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów, reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione.
 • The Purchaser may submit by electronic means (via e-mail) collective comments on the project within 7 working days of receiving the project presentation. Failure to submit comments is tantamount to acceptance of the project, unless the Purchaser informs the Contractor about the inability to submit comments within this time.
 • The Contractor undertakes to take into account the Purchaser's justified comments and submit a corrected design within no more than 7 working days from the date of submission of comments by the Purchaser, unless the Contractor informs the Purchaser about the impossibility of introducing corrections within this time.
 • Amendments must be delivered to the Contractor in the form of a list that is chronological to the project (each page / part of the project is described in turn). The list of amendments should be legible and consistent and sent in full by e-mail to the Contractor. If the Client edits the corrections in an illegible, chaotic manner, sends them in parts or the subsequent corrections are inconsistent with the previously ordered ones, additional fees are charged in accordance with the additional workload.
 • A correction is a change / shift of individual elements, fonts, colors, etc. The change of assumptions / materials / style is priced individually – the amount of time spent on introducing corrections is counted.
 • It is permissible to send the list of corrections up to three times, each subsequent list is additionally payable – the amount of time spent on introducing corrections is counted. The contractor does not charge for additional corrections, if he considers that they have a positive effect on the project (improved aesthetic value - a better project for the portfolio).
 • Any changes in the appearance and layout of the elements after the approval / implementation of the project will be additionally payable.
 • The Contractor is not responsible for errors detected after the approval of the project by the client.
 • The Contractor is not responsible for errors in the design sent by the customer.
 • If only the design was ordered, it is delivered in the agreed form (e-mail or other information medium). If errors are found after printing the approved designs, complaints in this respect will not be accepted.

PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU GRAFICZNEGO COPYRIGHT TO THE GRAPHIC DESIGN

Zgodnie z przepisami, prawa autorskie do projektu ma tylko i wyłącznie jego wykonawca, czyli firma GRAFSON. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością firmy GRAFSON. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub internetu. Gdy Zamawiający chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy GRAFSON musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych. Chyba że Zamawiający wykaże chęć kupienia projektu wraz z plikiem źródłowym (80% kwoty wyjściowej). According to the regulations, the copyrights to the project are owned only by its contractor, i.e. the GRAFSON company. Pursuant to the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 No. 24 item 83), the source file of the project is the property of the GRAFSON company. The client can use the project made on his request for printing or the Internet. When the Purchaser wants to obtain the source file of the project in order to make changes to it without GRAFSON, he must purchase the copyrights. The cost of creating a graphic design does not entitle the customer to receive source files. Unless the Purchaser shows willingness to buy the project together with the source file (80% of the initial amount).

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE CPROPERTY COPYRIGHT

Majątkowe prawa autorskie są zbywalne. W momencie, gdy Zamawiający opłaca projekt i akceptuję go, firma GRAFSON zbywa na jego rzecz swoje majątkowe prawa autorskie. Zamawiający może projekt wydrukować, umieścić w sieci i za jego pośrednictwem promować swoje usługi. Nie może jednak wprowadzać w nim żadnych zmian – jest to zabronione na podstawie prawa autorskiego. The proprietary copyrights are transferable. When the Purchaser pays for the project and accept it, GRAFSON sells its proprietary copyrights to it. The Purchaser can print the project, place it on the web and use it to promote its services. However, he cannot make any changes to it – it is prohibited under the copyright law.

PRAWA I OBOWIĄZKI RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

 • Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia drogą mailową niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji projektu.
 • Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów drogą elektroniczną w czytelnej i spójnej formie. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta powinna być sformatowana, w formie możliwej do edycji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki. Do materiałów zaliczamy: cały tekst, jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.; zdjęcia; logo; mapy i inne materiały do wykorzystania w projekcie w najwyższej jakości. Logo – powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym (np. .pdf, .eps, .svg, .ai, .cdr), w krzywych. W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu, czy wyszukania odpowiednich zdjęć, do ceny projektu zostanie doliczona dodatkowa kwota. W przypadku braku wystarczających wytycznych od Zamawiającego, projekt zostanie wykonany według uznania Wykonawcy.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
 • Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za: niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego; opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne; opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy GRAFSON; czas trwania propagacji DNS, przy zmianie serwera; opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, przesyłania poprawek w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
 • W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i / lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
 • Zamawiający ma prawo do wykonywania weryfikacji lub nieznacznych aktualizacji w otrzymanych projektach graficznych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie modyfikacje, które w sposób znaczący zmieniają projekty graficzne, mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Wykonawcy.
 • W przypadku, gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z rozpoczęciem realizacji zaakceptowanego przez siebie zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie grafson.eu.
 • The Purchaser undertakes to provide by e-mail the necessary materials and information required for the proper performance of the subject of the Agreement, in particular logos, texts and substantive assistance regarding the subject of its activity to the extent necessary for the implementation of the project.
 • The contracting authority undertakes to deliver a complete set of materials by electronic means in a legible and consistent form. The substantive content sent by the Purchaser should be formatted and editable. The Contractor is not responsible for the lack of Polish characters, various fonts in a single text and the so-called typos. The materials include: the entire text that is to be included in the project, i.e. information, advertising slogans, company data, etc .; photos; logo; maps and other materials to be used in the project in the highest quality. Logo – should be in vector format – scalable (e.g. .pdf, .eps, .svg, .ai, .cdr), in curves. In the absence of photos and the need to purchase or search for appropriate photos, an additional amount will be added to the price of the project. In the absence of sufficient guidelines from the Employer, the design will be made at the Contractor's discretion.
 • The Contractor is not responsible for the content of the delivered materials.
 • The Contractor is not responsible for: low quality of the graphics provided by the Purchaser; delays in the delivery of materials by external companies; delays in printing, which were caused by external factors beyond the control of GRAFSON; duration of DNS propagation, when changing the server; delays in the implementation date resulting from the date of delivery of correct data by the Purchaser.
 • The Purchaser undertakes to cooperate with the Contractor to the extent necessary to perform this Agreement, and in particular to timely and correct sending of materials, making approvals, sending corrections within the time limit enabling the replacement of out-of-date or incorrect information.
 • In the event of claims submitted by third parties indicating that the materials used for the implementation of the project sent by the Purchaser infringe patents and / or copyrights, the Purchaser, at the request of the Contractor, at its own expense, will commence a court trial, unconditionally releasing the Contractor from these claims and paying all costs , damages and costs of legal services finally awarded by the Common Court.
 • The Purchaser has the right to verify or make minor updates to the received graphic designs without the prior consent of the Contractor. Any modifications that significantly change the graphic designs may only be made with the consent of the Contractor.
 • In the event that the Purchaser resigns from the execution of the order placed, he is obliged to cover all costs incurred by the Contractor in connection with the commencement of the execution of the order accepted by him.
 • The Contractor is obliged to provide services with due diligence.
 • The Contractor reserves the right to amend these Regulations. Any changes are effective from the date they are published on the grafson.eu website.

TERMINY REALIZACJI IMPLEMENTATION DATES

 • Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej Zamawiającemu. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
 • Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: treści, informacje, grafiki oraz zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy GRAFSON.
 • Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 • Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszej Umowie.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.
 • The time of order execution is specified in the offer presented to the Purchaser. The Contractor reserves the right to extend the duration of the orders for reasons beyond his control.
 • The order fulfillment time is counted from the moment the Purchaser delivers all the materials necessary to execute the order, such as: content, information, graphics, and the payment is credited to the GRAFSON company's bank account.
 • Order fulfillment dates are always given on business days, i.e. excluding Saturdays, Sundays, holidays and other non-working days.
 • The Purchaser and the Contractor undertake to comply with the deadlines specified in this Agreement.
 • The Contractor is not responsible for the extension of the time for the performance of the works specified in the Agreement, if the Purchaser extends the deadline for sending corrections, acceptance or payment.

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY COMPLAINTS AND WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Projekty wykonywane są na indywidualne zlecenie Zamawiającego, nie ma więc możliwości zwrotu projektu / rezygnacji ze zlecenia po jego realizacji. Jeśli jednak Wykonawca nie zdążył jeszcze rozpocząć pracy nad projektem, możliwe jest anulowanie i zwrot wpłaconej kwoty. Możliwe jest również anulowanie zlecenia w trakcie jego realizacji, Wykonawca ocenia wówczas procent pracy, jaką wykonał, przerywa ją i zwraca odpowiednią część wpłaconej kwoty. Jeżeli projekt został wykonany nie zgodnie z pisemnymi ustaleniami, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą mailową. Wykonawca przerabia wtedy projekt według ustaleń w ciągu 7 dni roboczych, chyba że Wykonawca poinformuję Zamawiającego o niemożności naniesienia zmian w tym terminie. Jeśli Wykonawca nie odpowie na reklamację w terminie 30 dni, reklamacje uważa się za uznaną. The right to withdraw from the contract without giving a reason is not entitled to the consumer if he buys a non-prefabricated item, manufactured according to his specifications or serving to satisfy his individual needs (Act of May 30, 2014 on consumer rights). Projects are made on the Purchaser's individual request, so it is not possible to return the project / cancel the order after its completion. However, if the Contractor has not yet started work on the project, it is possible to cancel and refund the amount paid. It is also possible to cancel the order in the course of its implementation, the Contractor then assesses the percentage of work that has been performed, interrupts it and returns the appropriate part of the amount paid. If the design was not made in accordance with the written arrangements, the Purchaser has the right to submit a complaint by e-mail. The Contractor then processes the design as agreed within 7 working days, unless the Contractor informs the Purchaser about the impossibility of introducing changes within this period. If the Contractor does not respond to the complaint within 30 days, the complaint shall be considered accepted.

PŁATNOŚCI PAYMENT

Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób: Payment is possible as follows:

 • przedpłata na konto bankowe (na podstawie faktury pro forma)
 • przedpłata przy użyciu tzw. szybkich płatności (na podstawie faktury pro forma – link do płatności przesyłany jest w wiadomości e-mail)
 • wpłata po realizacji na podstawie faktury VAT (dotyczy stałych klientów)
 • prepayment to a bank account (based on a pro forma invoice)
 • prepayment using the so-called quick payments (based on a pro forma invoice, the payment link is sent in an e-mail)
 • payment after execution based on a VAT invoice (applies to regular customers)

Konto bankowe: Bank account:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

GRAFSON Kamil Kowski
Prymasa 1000-lecia 9/69
35-511 Rzeszów

KLAUZULA POUFNOŚCI CONFIDENTIALITY CLAUSE

Zważywszy na to, że Strony umowy będą współpracować, a co za tym idzie, pragną ujawnić pewne specyfikacje, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne, zostaje zawarta niniejsza umowa, której przedmiotem jest zachowanie poufności informacji poufnych, ujawnionych przez strony w związku z zawieraniem umów oraz ich realizacją. Considering that the parties to the contract will cooperate and thus wish to disclose certain specifications, patterns, drawings, software, data, prototypes and other strategic, financial, commercial and technical information, this contract is concluded, the subject of which is to maintain confidentiality of confidential information disclosed by the parties in connection with the conclusion of contracts and their implementation.

W związku z powyższym uzgodniono, co następuje: Accordingly, it has been agreed as follows:

 • Określenie „Informacje Poufne” oznacza informacje o charakterze technicznym, handlowym, finansowym, marketingowym oraz organizacyjnym, w tym wiadomości oraz know-how, dotyczące lub związane z działalnością Stron.
 • Uważa się, że określenie „Informacje Poufne” nie obejmuje: informacji powszechnie znanych w czasie ich ujawnienia; informacji, które podlegają ujawnieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa; informacji, na których ujawnienie Partner wyraził uprzednią zgodę w formie pisemnej.
 • Strony zobowiązują się, że przez okres obowiązywania Umowy wskazany w pkt. 5 oraz przez 3 lata po jego upływie nie ujawnią Informacji Poufnych osobom trzecim, ani nie wykorzystają Informacji Poufnych w celu innym niż wykonanie usługi polegającej na: współpracy handlowej stron / przygotowaniu oferty handlowej i jej ewentualnym wykonaniu.
 • Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy.
 • Strony zobowiązują się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać informacji poufnych z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
 • The term "Confidential Information" means information of a technical, commercial, financial, marketing and organizational nature, including news and know-how relating to or related to the activities of the Parties.
 • It is believed that the term "Confidential Information" does not include: information commonly known at the time of disclosure; information that is subject to disclosure on the basis of applicable law; information for the disclosure of which the Partner has given prior consent in writing.
 • The parties undertake that for the duration of the Agreement indicated in point 5 and for 3 years after its expiry, they will not disclose Confidential Information to third parties, or use Confidential Information for any purpose other than the performance of a service consisting in: commercial cooperation of the parties / preparation of a commercial offer and its possible implementation.
 • The parties undertake to take all necessary steps to ensure that none of the persons receiving the information disclose this information or its source, whether in whole or in part, to third parties without prior express authorization in writing from the Party whose information or source of information refers to.
 • The parties undertake not to copy, duplicate or in any way disseminate confidential information, except for a justified need for the purposes of the performance of obligations under the contract.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE FINAL PROVISIONS

 • Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 • Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych, które zostaną stworzone w celu realizacji Umowy bez ograniczenia co do terytorium i ilości.
 • Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego na czas nieoznaczony.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
 • Zmiany osób kontaktowych nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
 • Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • The Parties undertake to notify each other and immediately of any obstacles to the fulfillment of mutual obligations during the performance of the subject of the Agreement.
 • The Contractor transfers to the Purchaser the proprietary copyrights to graphic designs that will be created in order to perform the Agreement without limitation as to the territory and quantity.
 • The proprietary copyrights are transferred to the Purchaser for an indefinite period.
 • Any disputes that may arise from or related to this Agreement will be settled by the Parties amicably through negotiation. If it is impossible to settle the dispute amicably, it will be submitted by either Party for resolution to the Common Court competent for the seat of the Contractor.
 • In matters not covered by this Agreement, the provisions of Polish law shall apply.
 • Any changes to this Agreement must be made in writing under the pain of nullity.
 • Changes to the contact persons do not require an amendment to the Agreement and become effective upon notification of the other Party of the change, in the form confirmed by the other Party in an e-mail.
 • Until the other Party receives a notification about the change of persons authorized to contact in the implementation of the Agreement, correspondence sent and sent to the address indicated by the Party shall be deemed delivered.
 • If any provision of the Regulations is considered invalid by a valid court decision, the remaining provisions shall remain in force.
 • In matters not covered by this Agreement, the provisions of the Civil Code shall apply.

KontaktContact

GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie

Zapraszam firmy zamawiające pojedyncze projekty oraz te potrzebujące studia graficznego na dłużej. Przygotuję wycenę odpowiedniego projektu graficznego a w razie potrzeby doradzę w kwestii doboru usług. Oferuję rabaty przy dłuższej współpracy!
GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów

I invite companies ordering individual projects and those in need of graphic studies for longer. I will prepare a valuation of the appropriate graphic design and, if necessary, advise on the selection of services. I offer discounts for long-term cooperation!

Grafik komputerowy Kamil Kowski – Behance Graphic designer Kamil Kowski – Behance Behance Portfolio

Dane kontaktowe: Contact details:

ikona / icon+48 600 057 725

ikona / iconstudio@grafson.eu

Godziny pracy: Work hours:

Poniedziałek-Piątek 10-18 Monday-Friday 10-18

Dane firmy: Company's data:

GRAFSON Kamil Kowski
Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26
35-311 Rzeszów
NIP/VAT-EU: PL6020071609

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

© 2013-2024 GRAFSONStudio graficzne Rzeszów (Projekty graficzne, Grafik komputerowy, Agencja reklamowa) Rzeszów graphic studio (Graphic designs, Computer graphic designer, Advertising agency)