GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

Polityka Prywatności Privacy policy

Regulacje o Ochronie Danych Osobowych
Data aktualizacji: 24.04.2023
Regulations on the Protection of Personal Data
Update date: 24.04 2023

WSTĘP INTRODUCTION

W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych, określane jako „RODO” przedstawiamy zasady, na jakich przetwarzane są dane przez firmę GRAFSON w ramach zapytań ofertowych i zamówień składanych przez pocztę e-mail. In connection with the introduction from May 25, 2018 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) on the protection of individuals and the processing of personal data and the flow of such data, referred to as "GDPR", we present the rules on which data is processed by GRAFSON as part of inquiries and orders placed by e-mail.

ADMINISTRATOR DANYCH DATA ADMINISTRATOR

Administratorem danych jest firma GRAFSON Kamil Kowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26. NIP/VAT-EU: PL6020071609. Wszelkie pytania, żądania i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych należy kierować na adres mailowy: studio@grafson.eu The data administrator is GRAFSON Kamil Kowski with its registered office in Rzeszów at str. Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26. NIP / VAT-EU: PL6020071609. All questions, requests and statements related to data processing should be sent to the following e-mail address: studio@grafson.eu

DANE OSOBOWE – JAKIE POZYSKUJEMY I W JAKIM CELU? PERSONAL DATA – WHAT DO WE COLLECT AND FOR WHAT PURPOSE?

Podczas składania zamówień pozyskujemy niezbędne dane do przyjęcia i realizacji zlecenia: When placing orders, we obtain the necessary data to accept and execute the order:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji lub dostawy gotowego produktu
 • dodatkowe dane w przypadku przedsiębiorców: NIP, adres siedziby firmy, dane osoby reprezentującej firmę (imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail)
 • plik / pliki z materiałami źródłowymi i / lub opis do opracowania projektu
 • name, surname, e-mail address, telephone number, mailing or delivery address of the finished product
 • additional data in the case of entrepreneurs: NIP (tax identification number), company address, data of the person representing the company (name, surname, telephone number, e-mail address)
 • file / files with source materials and / or description for project development

Dane osobowe przetwarzane są w kilku celach: Personal data is processed for several purposes:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności
 • realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • informacje o zakupionych towarach lub zakresie wykonanych usług
 • concluding and implementing the contract that connects us and providing you with the services we offer, including in particular shipping the ordered goods and making payments
 • fulfilling the Administrator's obligations provided for by law, including in particular issuing and storing invoices and accounting documents, and for archiving purposes
 • information about purchased goods or the scope of services provided

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH PERSONAL DATA RECIPIENTS

Dane mogą być przekazywane lub powierzane uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa: Data may be transferred or entrusted to persons authorized to obtain it on the basis of legal provisions:

 • podmiotów świadczących usługi dla Administratora danych: usługi księgowe, usługi prawne, firmy kurierskie
 • organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • entities providing services for the Data Administrator: accounting services, legal services, courier companies
 • public authorities on the basis of applicable law

Dane udostępnione przez Pana / Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.The data provided by you will not be made available to third parties. The recipients of the data will only be institutions authorized by law. The data controller does not intend to transfer personal data to a third country or an international organization.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PERIOD OF STORAGE OF PERSONAL DATA

Firma GRAFSON jak Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy GRAFSON. GRAFSON, as the Data Administrator, undertakes to apply appropriate security measures, both technical and organizational, to protect your Personal Data. Personal data will be stored by the Administrator and / or Data Processors only for the time necessary to achieve the purposes for which the data is collected, to fulfill obligations under the law, for a maximum period of securing materials necessary for legal proceedings (including tax) and to the period of limitation of your and GRAFSON's claims.

PRAWA UŻYTKOWNIKA USER RIGHTS

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). You have rights regarding the protection of Personal Data. In accordance with the applicable data protection law, you are entitled to lodge a complaint with the competent supervisory authority (i.e. the President of the Personal Data Protection Office or its successor).

Prawa użytkownika: User rights:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści)
 • prawo do usunięcia danych: Jeśli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać, abyśmy je usunęli.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeśli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chce, abyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania jego danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie zgody lub umowy. Może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie jego zgody, przed jej cofnięciem.
 • the right to access your data and receive a copy of it
 • the right to rectify your data (correct their content)
 • the right to delete data: If, in the User's opinion, there are no grounds for processing his data, he may request that we delete them.
 • the right to limit processing: The user may request that we limit the processing of his personal data only to their storage or performance of activities agreed with him, if in his opinion we have incorrect data about him or we process it unreasonably, or if he does not want us to delete it, because they are needed to establish, assert or defend claims, or for the duration of an objection to data processing raised by him.
 • the right to object to the processing of data: The user has the right to object to the processing of his data on the basis of our legitimate interest. You should indicate a special situation that justifies the cessation of the processing of your personal data by us. We will cease to process data, unless we demonstrate that the grounds for data processing by us override the rights of the User or that the data is necessary for us to establish, assert or defend claims.
 • the right to transfer data: The user has the right to receive from us his personal data in a structured, commonly used and machine-readable format, which he provided to us on the basis of consent or contract. He may also commission us to send this data directly to another administrator.
 • the right to lodge a complaint to the supervisory body: If the User believes that we are processing his data unlawfully, he may submit a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data: The User has the right to withdraw consent to the processing of his personal data at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing we have made on the basis of his consent before its withdrawal.

Informacja o dobrowolności podania przez Użytkownika danych osobowych w celu: Information on the voluntary provision of personal data by the User in order to:

 • przesłania oferty, o którą zapytał, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z nim w sprawie złożonego zapytania
 • przesyłania informacji handlowych i marketingowych Użytkownikowi jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie mu informacji dotyczących naszej aktualnej oferty
 • sending the offer he asked for is voluntary, but failure to do so will prevent us from contacting him regarding the submitted inquiry
 • sending commercial and marketing information to the User is voluntary, but failure to do so will prevent us from providing him with information regarding our current offer

JAK NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH? HOW WE WILL NOT PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach statystycznych). Your personal data is not subject to automated processing (e.g. profiling) that has legal effects on you or similarly significantly affects you, however, we use cookies and other systems that record traffic on our websites (profiling for statistical purposes).

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PERSONAL DATA PROTECTION MEASURES

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. The administrator processes personal data in accordance with the security requirements provided for by applicable law. The administrator uses technical and organizational measures to protect the processing of personal data appropriate to the threats and categories of data, including to protect them against unauthorized disclosure, processing in violation of the law, change, loss, damage or destruction.

KontaktContact

GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie

Zapraszam firmy zamawiające pojedyncze projekty oraz te potrzebujące studia graficznego na dłużej. Przygotuję wycenę odpowiedniego projektu graficznego a w razie potrzeby doradzę w kwestii doboru usług. Oferuję rabaty przy dłuższej współpracy!
GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów

I invite companies ordering individual projects and those in need of graphic studies for longer. I will prepare a valuation of the appropriate graphic design and, if necessary, advise on the selection of services. I offer discounts for long-term cooperation!

Grafik komputerowy Kamil Kowski – Behance Graphic designer Kamil Kowski – Behance Behance Portfolio

Dane kontaktowe: Contact details:

ikona / icon+48 600 057 725

ikona / iconstudio@grafson.eu

Godziny pracy: Work hours:

Poniedziałek-Piątek 10-18 Monday-Friday 10-18

Dane firmy: Company's data:

GRAFSON Kamil Kowski
Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26
35-311 Rzeszów
NIP/VAT-EU: PL6020071609

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

© 2013-2024 GRAFSONStudio graficzne Rzeszów (Projekty graficzne, Grafik komputerowy, Agencja reklamowa) Rzeszów graphic studio (Graphic designs, Computer graphic designer, Advertising agency)